Blog

เป็นเวลาหลายสิบปีที่เมืองไทยของเราจำเป็นต้องอาศัยกำลังและทักษะจากแรงงานต่างด้าวจำนวนมากเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่ออย่างไม่ติดขัด ทั้งกลุ่มโรงงาน งานภาคบริการทุกประเภท หรือแม้แต่งานก่อสร้างก็ตาม ซึ่งการหาแรงงานต่างด้าวไม่ใช่จะจ้างใครเข้ามาทำงานก็ได้แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลได้กำหนดเอาไว้ และปัจจุบันก็มีสิ่งที่เรียกว่า MOU ให้นายจ้างและแรงงานทุกคนปฏิบัติตาม เมื่อบวกกับการนำเข้าแรงงานมีหลายขั้นตอน บริษัทรับนำเข้าแรงงานต่างด้าวจึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสูง การจ้างบริษัทรับนำเข้าแรงงานต่างด้าว คืออะไร โดยปกติแล้วนายจ้างที่ต้องการหาคนงานต่างด้าวสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ตั้งแต่การยื่น Demand Letter ยื่นขอโควตากับสำนักจัดหางาน เตรียมเอกสารแรงงานต่างด้าวให้พร้อม และอื่น ๆ แต่ด้วยปัจจัยทั้งหลายต้องยอมรับว่านายจ้างหลายคนไม่ได้ถนัด มีความชำนาญ หรือเข้าใจกับขั้นตอนเหล่านี้มากนัก  การจ้างบริษัทรับนำเข้าแรงงานต่างด้าวจึงเป็นตัวแทนนายจ้างที่จะดำเนินการตามขั้นตอนนำเข้าแรงงานแทนนายจ้างทุกประการอันเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเอาไว้ ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดในหลายด้าน นายจ้างเพียงแค่เตรียมเอกสารของตนเองให้พร้อมแล้วรอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ไม่นานก็จะได้แรงงานตามที่ตนเองต้องการแล้ว ข้อดีของการจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านบริษัทที่มีใบอนุญาตถูกต้อง จากจำนวนของแรงงานต่างด้าวยังคงเป็นที่ต้องการสำหรับนายจ้างอีกเยอะมาก ส่งผลให้มิจฉาชีพเองพยายามอย่างหนักที่จะแอบอ้างว่าตนเองคือบริษัทรับนำเข้าแรงงาน หลอกนายจ้างให้เสียเงินทองเยอะ ๆ แต่ท้ายที่สุดนอกจากไม่ได้แรงงาน หรือได้แรงงานเถื่อนแล้ว ยังอาจผิดกฎหมายและโดนลงโทษอีกต่างหาก ดังนั้นการเลือกบริษัทรับนำเข้าแรงงานที่ได้มาตรฐาน มีใบอนุญาตชัดเจนจากรัฐบาลจึงสำคัญมาก ซึ่งคำแนะนำเบื้องต้นสามารถทำได้ดังนี้ 1. ชื่อเสียงของบริษัท อันดับแรกต้องประเมินจากชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จักในวงการ ไม่มีประวัติเกี่ยวกับการหลอกหรือโกงนายจ้างใด ๆ ทั้งสิ้น ยิ่งบริษัทใหญ่ เปิดบริการมานานแบบนี้ก็พอบ่งบอกถึงมาตรฐานได้ในระดับหนึ่งเช่นกัน 2. มีที่อยู่ ช่องทางติดต่อชัดเจน การเลือกจ้างบริษัทหรือหน่วยงานใดก็ตาม การมีที่อยู่ ช่องทางติดต่อ มีหน้าบริษัทชัดเจนย่อมช่วยสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยงต่อการถูกหลอกได้อย่างดี...

อย่างที่คนไทยรู้กันดีว่าแรงงานต่างด้าวถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริการ และอื่น ๆ แต่การจะนำแรงงานเหล่านี้เข้ามาทำงานกับองค์กรของตนเองก็ต้องผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องและดำเนินการตาม MOU และในขั้นตอนของการตรวจลงตรากับขั้นตอนการทำเรื่องคำขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยเพื่อทำงานก็ได้มีการปรับลดค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษ ลองมาเช็กรายละเอียดทั้งหมดเลย การปรับลดค่าธรรมเนียมตรวจลงตราและคำขออนุญาตแรงงานต่างด้าว หลังจากมีการประชุมหารือกันในวาระ ครม. ล่าสุดก็มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอเรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปของแรงงานต่างด้าว สำหรับแรงงานที่เข้ามาเพื่อทำงานตามเงื่อนไข MOU อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดโดยสรุป มีดังนี้ กระทรวงมหาดไทยทำการออกกฎกระทรวงตาม พรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปของแรงงานต่างด้าว สำหรับแรงงานที่เข้ามาถูกต้องตามเงื่อนไข MOU เหลือเพียง 500 บาท (จากเดิม 1,900 บาท) มีผลการบังคับใช้เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 4 ปี ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเรียบร้อย กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดดังกล่าวเพื่อให้เหล่าบรรดานายจ้าง...

ด้วยแรงงานต่างด้าวถือเป็นบุคคลกลุ่มสำคัญ ฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เดินหน้าแบบก้าวกระโดด นายจ้างจำนวนมากจึงนิยมติดต่อเพื่อให้แรงงานเหล่านี้เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ล่าสุดเองก็ได้มีการประกาศรายละเอียดที่น่าสนใจจาก ครม. แบ่งออกเป็น มติ 5 กรกฎาคม 2565 และ 5 กรกฎาคม 2566 ซึ่งขั้นตอนทุกอย่างจะมีส่วนสำคัญต่อทั้งตัวแรงงานและนายจ้างอย่างยิ่งเพื่อให้ถูกใจกับทั้ง 2 ฝ่าย ผลลัพธ์ของงานที่ออกมามีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเคย การต่อใบอนุญาตทำงานต่างด้าวตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65 ขั้นตอนดำเนินการแรกที่ขอนำเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตทำงานของกลุ่มแรงงานต่างด้าวอันเป็นไปตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานได้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ต้องทำตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ บต. 50 อ. 5 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ระบุเอาไว้ตามแบบคำขออนุญาต เช่น  ส่วนของแรงงานต่างด้าว - สำเนาพาสปอร์ต สำเนาใบอนุญาตการทำงาน รูปถ่าย...

แรงงานต่างด้าวกลุ่ม MOU คือ กลุ่มแรงงานที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยเงื่อนไขการตกลงระหว่างประเทศต้นทางและปลายทาง ซึ่งประเทศไทยได้มีการทำสัญญาดังกล่าวเอาไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งแรงงานของประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม (แต่ส่วนมากแรงงานจะมาจาก 3 ประเทศ) โดยล่าสุดก็ได้มีการอัปเดตวิธีปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่ที่ควรรู้เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะมีเรื่องใดบ้าง มาเช็กลิสต์และทำตามคำแนะนำเหล่านี้เลย เงื่อนไขเรื่องการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าวกลุ่ม MOU  แรงงานแต่ละกลุ่มแม้อยู่ในเงื่อนไขสัญญา MOU ทว่าด้วยรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อยจึงสามารถแยกข้อมูลออกมาได้ ดังนี้ แรงงาน MOU - มีสิทธิ์เปลี่ยนนายจ้างตามเงื่อนไข 5 + 1 แรงงาน MOU 2 ปีหลัง หรือครบ 4 ปี - ไม่มีเงื่อนไขในการเปลี่ยนนายจ้าง กลุ่มมติ ครม. 7 ก.พ. 2566 เรื่องการต่อใบอนุญาตตามมติ ครม. – ไม่มีเงื่อนไขในการเปลี่ยนนายจ้าง อย่างไรก็ตามแรงงานทุกกลุ่มจะต้องทำงานกับนายจ้างคนใหม่ไม่เกิน 60 วัน...

การจ้างแรงงานต่างด้าวในปัจจุบันมีขั้นตอนที่ละเอียดมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งตัวนายจ้างเองจะได้ลูกจ้างที่มีคุณภาพ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับทักษะไปจนถึงความประพฤติต่าง ๆ ขณะที่ลูกจ้างก็สบายใจมีงานทำและพบเจอกับนายจ้างที่ดีเช่นกัน ข้อตกลงเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว หรือ MOU จึงถูกกำหนดขึ้นมา ซึ่งนายจ้างจำนวนมากอาจกำลังสงสัยว่าการเลือกจ้างแรงงานกลุ่มนี้ดียังไง แล้วถ้าสนใจจ้างต้องทำอะไรบ้าง มีคำตอบมาบอกแบบครบถ้วนแล้ว ทำความรู้จักกับ MOU นำเข้าแรงงานต่างด้าว ก่อนจะไปพูดถึงข้อดีอยากให้นายจ้างทุกคนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ MOU ของแรงงานต่างด้าวกันสักเล็กน้อย MOU หรือ Memorandum of Understanding การนำเข้าแรงงานต่างด้าวถือเป็นเงื่อนไขสัญญาที่ประเทศไทยได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อให้สามารถนำแรงงานของพวกเขาเข้ามาทำงานกับนายจ้างในเมืองไทยภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในด้านของการจ้างงาน ซึ่งประเทศเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่คัดเลือกแรงงานที่เหมาะสมตามการร้องขอของนายจ้างชาวไทย รวมถึงมีการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดด้วย ข้อดีของแรงงานต่างด้าวกลุ่มนำเข้า MOU 1. ถูกกฎหมายชัวร์ ไม่ต้องกลัวความเสี่ยงใด ๆ ทั้งสิ้น ข้อดีอย่างแรกเมื่อคุณตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวกลุ่มนำเข้าตาม MOU นายจ้างทุกคนสามารถสบายใจหายห่วงในเรื่องกฎหมายได้แบบ 100% เพราะพวกเขาทั้งหมดปฏิบัติตามขั้นตอนทุกอย่างแบบละเอียด ครบถ้วน สามารถทำงานและอยู่อาศัยในเมืองไทยได้ เมื่อทั้งนายจ้างและลูกจ้างเกิดความสบายใจผลลัพธ์ของชิ้นงานที่ออกมาย่อมมีประสิทธิภาพ การเติบโตของธุรกิจมีแนวโน้มในเชิงบวกได้ไม่ยากเลย 2. ได้แรงงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของนายจ้าง ตามขั้นตอนการนำเข้าแรงงานผ่าน...

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมากลุ่มแรงงานต่างด้าวถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก ด้วยเหตุผลสำคัญจากการใช้แรงงานทำอาชีพต่าง ๆ ที่บางครั้งคนไทยไม่ต้องการ เช่น งานก่อสร้าง งานแบกหาม งานบริการ ฯลฯ ทั้งนี้ใครที่ยังอาจสงสัยว่าสรุปแล้วแรงงานต่างด้าวคือใคร และสามารถมองหาเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคุณได้จากที่ไหน การันตีความปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อมูลทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้ว ตอบข้อสงสัย แรงงานต่างด้าวคือใคร แรงงานต่างด้าว คือ บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย แต่เดินทางเข้ามาเพื่อทำงานหาเลี้ยงชีพของตนเองในราชอาณาจักรไทยโดยอาศัยทั้งความรู้ แรงกาย ทักษะต่าง ๆ ที่ตนเองมีทำงานตามเป้าหมายขององค์กรให้สำเร็จลุล่วง ได้รับค่าจ้างเป็นผลตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามการตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เช่น สิทธิ์การรักษาพยาบาล สิทธิ์การลา ค่าคอมมิชชั่น ค่าโอที ฯลฯ  เดิมทีคำว่า “แรงงานต่างด้าว” มักหมายถึงแรงงานทาส แรงงานจากกลุ่มเชลยศึกของประเทศที่แพ้สงคราม แต่ปัจจุบันสามารถเหมารวมทุกคนที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ต้องทำงานในเมืองไทยให้จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้ นั่นเท่ากับไม่ใช่แค่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจากลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ เท่านั้น แต่คนประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี หากเข้าเกณฑ์ตามความหมายที่กำหนดก็อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมด ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างปลอดภัย...

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแรงงานต่างด้าวถือเป็นกลุ่มบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ แทบทุกบริการหรือกลุ่มงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้ทักษะ ความเชี่ยวชาญจากพวกเขาเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในปัจจุบันมีข้อกำหนดระบุเอาไว้ชัดเจนว่าต้องทำตามเงื่อนไข MOU คำถามที่น่าสนใจสำหรับนายจ้างหลายคนคงหนีไม่พ้น MOU คืออะไร มีความสำคัญต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวมากแค่ไหน มีคำตอบมาบอกแล้ว ตอบข้อสงสัย MOU คืออะไร MOU หรือ Memorandum Of Understanding หนังสือหรือเอกสารที่มีการบันทึกข้อตกลง หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เอาไว้เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันในทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน บุคคลทั่วไป ทั้งนี้ต้องมีการลงลายมือชื่อของตัวแทนแต่ละฝ่ายในฐานะของการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันให้มีผลการบังคับใช้ตามรายละเอียดที่ระบุเอาไว้ อย่างไรก็ตามเนื้อหาใน MOU อาจระบุทุกสิ่งที่ต้องปฏิบัติลงไปอย่างชัดเจนเพื่อขจัดข้อสงสัย ความกังวลใจ หรืออาจมีการอธิบายข้อมูลแบบหลวม ๆ โดยหวังให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องและปฏิบัติตามความเหมาะสม MOU แรงงานต่างด้าว คืออะไร ขณะที่ MOU แรงงานต่างด้าว คือ เป็นหนังสือที่มีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการนำเข้าแรงงานของทั้ง 3 ประเทศที่จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย...

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในหลายสายอาชีพ หรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมแทบทั้งหมดจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นพนักงานสำหรับจัดการหน้าที่ต่าง ๆ ให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าไปได้อย่างคล่องตัว ซึ่งองค์กรใดหากต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวก็ควรต้องรู้วิธีนำเข้าแรงงานเหล่านี้อย่างถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ใช่การกระทำที่ผิดกฎหมายเพราะหากถูกตรวจสอบก็อาจต้องเสียค่าปรับหรือถึงขั้นจำคุกกันเลยทีเดียว นายจ้างที่กำลังจะนำเข้าแรงงานต่างด้าวครั้งแรกต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้เลย การนำเข้าแรงงานต่างด้าวต้องทำตามข้อกำหนด MOU สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าวต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ MOU (บันทึกข้อตกลง) โดยสามารถทำได้ดังนี้ ยื่น Demand Letter (คำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว) ส่งไปยังตัวแทนของประเทศต้นทางให้ทำการคัดเลือกแรงงานที่มีความเหมาะสม เมื่อประเทศต้นทำดำเนินการเรียบร้อยก็จะส่งบัญชีรายชื่อกลับมาให้ ยื่นบัญชีแรงงานไปยังเอเจนซี่ของประเทศต้นทางพร้อมแนบเอกสาร  ตท.2 และเอกสารประกอบอื่น ๆ ไปยัง สจจ. / สจก. ซึ่งเอกสารได้แก่  หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล) บัตรประชาชนนายจ้าง ทะเบียนบ้านนายจ้าง แผนที่สถานที่ทำงาน รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พักของแรงงานต่างด้าว หากเป็นกิจการก่อสร้างต้องมีสัญญาว่าจ้างการก่อสร้าง รายละเอียดความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1,900 บาท ทั้งนี้หากนายจ้างดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมดต้องทำการวางเงินประกันตั้งแต่ 1,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท...

ทุกวันนี้การจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานถือเป็นสิ่งที่นายจ้างจำนวนมากนิยมทำในหลายประเภทธุรกิจ ด้วยปัจจัยสำคัญคือแรงงานเหล่านี้ถูกคัดสรรมาอย่างดีในด้านของการมีทักษะ บวกกับความขยัน อดแทน มุ่งมั่นในหน้าที่ของตนเอง อย่างไรก็ตามการจะจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ MOU ซึ่งทั้งตัวนายจ้างและลูกจ้างต่างด้าวทุกคนควรรู้เอาไว้เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง ไม่กังวลใจด้านการถูกปรับหรือส่งตัวกลับประเทศ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ MOU ของแรงงานต่างด้าว การทำ MOU ของแรงงานต่างด้าวเป็นเงื่อนไขสัญญาระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ว่าด้วยเรื่องของการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในด้านของการจ้างงาน (Memorandum of Understanding : MOU)  ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน มีค่าใช้จ่ายเห็นพ้องว่าเหมาะสมกับทุกฝ่าย และเมื่อครบวาระการทำงาน 4 ปี หลังจากนั้นเมื่อต่ออายุจะได้อีก 2 ปี และยังต่อได้อีก 2 ปี รวมทั้งสิ้นสามารถทำงานได้ตาม MOU  เป็นเวลา 8 ปี ก่อนจะส่งกลับประเทศ หรือกรณีที่มีมติ ครม. อื่นใดก็สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ การลงนาม MOU...

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันแรงงานต่างด้าวยังคงถือเป็นกำลังสำคัญในหลายภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ทว่านับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทางคณะรัฐมนตรีต้องมีการประชุมเรื่องนี้กันอย่างเร่งด่วน กระทั่งมีมติ ครม. ออกมาล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เห็นชอบให้มีการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวด้วยการปรับข้อกฎหมายบางตัวรองรับตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในปัจจุบัน มาศึกษามติในเรื่องนี้กันได้เลย มติ ครม. ล่าสุด 5 กรกฎาคม 2566 แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าว คณะรัฐมนตรีได้มีการลงมติเห็นชอบในเรื่องแนวทางบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายจากการเสนอของกระทรวงแรงงาน ทั้งกลุ่มแรงงานเถื่อน แรงงานที่ไม่มีเอกสาร การเข้ามาเมือไทงแบบผิดกฎหมาย แรงงานที่อยู่ตามสัญญา MOU 4 หรือ 6 ปี แล้วแจ้งออกเกิน 60 วัน รวมถึงผู้ที่ยังดำเนินการตามมติต่าง ๆ ไม่เรียบร้อย ประกอบด้วย 1. เห็นชอบด้านบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กลุ่มแรงงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ประสงค์ทำงานต่อสามารถอยู่ได้ชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แต่มีเงื่อนไขต้องดำเนินการตามประกาศที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานได้ออกไว้ ได้แก่ 1.1 แรงงานต่างด้าว 4...