Our Service

JOB พร้อมรองรับในทุกการขยายตัวของภาคธุรกิจ

ด้วยการส่งมอบแรงงานที่มีความเหมาะสมกับลักษณะงานอย่างแท้จริง

icon4
บริการ
นำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU)

นำเข้าแรงเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

icon1
บริการ
ทำเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร

เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ JOB จึงจัดเตรียมบริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวขึ้นเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนเอกสารให้แก่นายจ้างและแรงงาน

icon3
บริการ
พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

การเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติจะทำให้แรงงานต่างด้าวไม่ว่าชาวพม่า ชาวลาว หรือชาวกัมพูชา ให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฏหมายภายใต้บันทึกข้อตกลง MOU

โทรติดต่อ : 02-427-5947-8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ
Loading...