เกี่ยวกับ JOB

Business Performance

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด (JOB)
คือ หนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกธุรกิจบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าคนงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การดูแลแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องเท่าเทียม ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและเข้าใจในขั้นตอน กฎหมาย ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทางเราเข้าใจปัญหาด้านแรงงานเป็นอย่างดี
ในปัจจุบัน JOB ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำธุรกิจบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดหาแรงงานฝีมือให้แก่สถานประกอบการต่างๆ ในประเทศไทยมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีกลุ่มนายจ้างเป็นเหล่าผู้ประกอบการทั้งในภาคส่วนของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ

Image - about3-3

Why Choose

JOB

เราเชื่อมั่นและยึดถือการดูแลผลประโยชน์ให้แก่นายจ้างและแรงงานอย่างเที่ยงธรรม

ที่ JOB เราเชื่อมั่นและยึดถือการดูแลผลประโยชน์ให้แก่นายจ้างและแรงงานอย่างเที่ยงธรรม พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างเท่าเทียม ด้วยการนำประสบการณ์ในสายงานมาปรับปรุงพัฒนาศักยภาพการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น โดยคงคำนึงถึงความพึงพอใจของนายจ้าง และสิทธิที่แรงงานพึงจะได้รับเป็นสำคัญ
whyicon1
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญอย่างรอบด้านพร้อมดูแลตลอดอายุสัญญา

ให้ความช่วยเหลือแก้ไขทุกปัญหาบนพื้นฐานของความถูกต้อง ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมเข้าใจในความต้องการของทั้งแรงงาน และนายจ้างอย่างแท้จริง

whyicon3
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริการ

อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในรูปแบบ Online System ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด สามารถตรวจสอบข้อมูลของแรงงานในความดูแล และรับรู้การเคลื่อนไหวของแรงงานได้อย่างครอบคลุมตตลอดระยะเวลาสัญญา

whyicon2
อำนวยความสะดวกลูกค้าในรูปแบบ one stop service

รับฟังแก้ไขปัญหาด้วยทีมงานคุณภาพอย่างจริงใจ และบริการลูกค้าแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลา

whyicon4
ทำงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ถูกกฎหมาย

ดำเนินกิจการบนพื้นฐานของความถูกต้องทั้งในด้านหลักกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความต้องการของนายจ้าง และความปลอดภัยของแรงงานเป็นสำคัญ

ดูแลแรงงานดุจญาติมิตร ดูแลนายจ้างประหนึ่งหุ้นส่วน

moving-forwerd-image-04

Moving Forward

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด

มุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพและการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมส่งมอบการบริการที่จริงใจและเป็นมิตรนายต่อจ้างตลอดจนแรงงานเพื่อการก้าวขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำธุรกิจด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวของประเทศไทยต่อไป

shadow

Client References

เพราะ JOB เราตระหนักรู้ถึงสิทธิมนุษยชน คุณค่าของบุคลากร และความต้องการขององค์กร เราจึงให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การนำเข้าแรงงาน เอกสาร การส่งมอบ พร้อมติดตามความเป็นอยู่ของแรงงาน และความพึงพอใจของนายจ้างอยู่เสมอด้วยแนวคิด “ดูแลแรงงานดุจญาติมิตร ดูแลนายจ้างประหนึ่งหุ้นส่วน”

กลุ่มก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ :

กลุ่มผลิตวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูป :

อื่น ๆ :