Blog

ปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอัตราความต้องการของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าภาคธุรกิจกลุ่มใดก็ตามมองว่าบุคคลเหล่านี้มีความสำคัญพร้อมช่วยต่อยอดผลลัพธ์ให้ออกมาน่าพึงพอใจ ช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจ และยังเป็นแรงขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ซึ่งแนวโน้มที่เกิดขึ้นก็มีเหตุผลในตัวเองอยู่หลายด้านเช่นกัน  แนวโน้มแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังโรคระบาด หากย้อนกลับไปในช่วงปี 2563 จำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านคน โดยเฉพาะในกรุงเทพมีเฉียด 5 แสนคน แต่หลังการแพร่ระบาดของโรคช่วง 2-3 ปี ก่อนหน้าอัตราแรงงานจึงลดลงเหลือราว 1.4 ล้านคน หรือกว่า 52% เหตุเพราะนอกจากความน่ากลัวของโรคแล้วบรรดาองค์กรหลายแห่งต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนแนวทางการจ้างงาน รวมถึงจำนวนไม่น้อยต้องหยุดการทำงานชั่วคราว กระทั่งหลังความรุนแรงของโรคลดน้อยลง แนวโน้มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง จากสถิติช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 กระทรวงแรงงาน ระบุว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ทำงานมากกว่า 2.7 ล้านคน คิดเป็น 6.92% ของแรงงานทั้งหมดในเมืองไทย สูงกว่าช่วงก่อนโรคระบาดด้วยซ้ำ ซึ่งกลุ่มธุรกิจที่ให้ความสำคัญ ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง การเกษตร ปศุสัตว์ และงานด้านบริการต่าง ๆ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าว จากสถิติและตัวเลขที่ระบุเอาไว้คงพอเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความต้องการแรงงานต่างด้าวมีอัตราสูง...

ไม่ว่าจะมาจากประเทศใดก็ตามสิทธิมนุษยชนคือสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องได้รับความเท่าเทียมกันมากที่สุด ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยเองก็จัดเป็นอีกกลุ่มคนสำคัญคอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมสร้างผลงานชั้นยอดออกสู่สายตาโลก ด้วยเหตุนี้ทั้งนายจ้างและแรงงานจึงต้องทำความเข้าใจสิทธิ์ของแรงงานต่างด้าวเมื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสิทธิตามกฎหมายแรงงาน สิทธิด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต สิทธิพื้นฐานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย สิทธิพื้นฐานสำคัญเมื่อแรงงานต่างด้าวตัดสินใจเข้ามาทำงานในเมืองไทยคือเรื่องของสุขภาพอันเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งในส่วนนี้คือเรื่องของประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพ มีข้อมูลน่าสนใจดังนี้ 1. ประกันสังคม หากเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีรายชื่อเป็นพนักงานองค์กรชัดเจนจะต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบไม่ต่างจากแรงงานไทย จากนั้นก็จะเข้าสู่สถานะของการเป็นผู้ประกันตน มีสิทธิด้านการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลที่ตนเองสังกัดหรืออยู่ในเครือข่ายแบบไม่ต้องเสียเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ ดังนี้ เมื่อขึ้นทะเบียนประกันสังคมแล้วต้องจ่ายเงินสมทบจำนวน 5% ของเงินเดือน (ไม่เกิน 750 บาท) นายจ้างจ่าย 5% และรัฐบาลไทยจ่าย 2.75%  แรงงานจะได้รับสิทธิประโยชน์รวม 7 รายการ ได้แก่ เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน มีกองทุนเงินทดแทนโดยนายจ้างจะเป็นผู้จ่ายในอัตรา 0.2-1% ของค่าจ้างตามประเภทความเสี่ยงกิจการ เงินส่วนนี้แรงงานได้รับต่อเมื่อประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ สูญหาย หรือเสียชีวิตขณะทำงาน 2. สิทธิประกันสุขภาพ สำหรับแรงงานต่างด้าวที่มีการนำเข้าตาม MOU และทำงานประเภทแม่บ้าน เกษตรกร เลี้ยงสัตว์...

หากพูดถึงความต้องการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยนั้น นับว่ายังมีตัวเลขที่สูงและมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Jobsworker ยังคงตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกธุรกิจบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544 นับเป็นเวลากว่า 20 ปีที่เราทำงานตรงนี้ และทำงานร่วมกับลูกค้านิติบุคคลเราน่าจะเคยทำงานให้มาเกิน 1000 แห่ง จึงสั่งสมประสบการณ์เรื่อยมาจนเกิดความเชี่ยวชาญ ความต้องการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง พบข้อมูลที่เผยในเว็บไซต์กรมจัดหางานเกี่ยวกับการรายงานผลสำรวจจากกระทรวงแรงงานในปี 2564 ที่แสดงถึงความต้องการแรงงานต่างด้าวสูงกว่า 4 แสนราย แบ่งเป็น สัญชาติเมียนมา 256,029 คน สัญชาติกัมพูชา130,138 คน และสัญชาติลาว 38,536 คน  หากย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่าประเทศไทย มีความต้องการแรงงานต่างด้าวที่สูงขึ้นทุกปี จากข้อมูลของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ซึ่งเผยในเอกสารรายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ การแรงงานระหว่างประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ บนเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน พบว่า สถิติจำนวนแรงงานข้ามชาติ ในประเทศไทยย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2554 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา...

เอกสารแรงงานต่างด้าว เป็นเรื่องสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ ผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว จะต้องดำเนินการส่วนนี้ให้ถูกต้อง หากเลือกใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ เช่นเดียวกับ Jobsworker ที่ก่อตั้งมากว่า 20 ปี และทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ มากกว่า 20 แห่ง จึงค่อนข้างแม่นยำในเรื่องของการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้อง ความสำคัญของเอกสารแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวเมื่อเข้าประเทศมาเพื่อทำงาน จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องจะมีเอกสารที่พิสูจน์ได้ว่าผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว ทำให้เอกสารแรงงานต่างด้าวมีความสำคัญ กรณีที่มีการตรวจสอบ และพบว่าแรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง จะถูกส่งกลับประเทศ ส่วนผู้ประกอบการเองก็จะถูกดำเนินคดีตามข้อบังคับกฎหมายแรงงานต่างด้าว เอกสารแรงงานต่างด้าว มีอะไรบ้าง หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง มีตราประทับ Non Immigrant L-A ที่ยังไม่หมดอายุ วีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เล่มสีน้ำเงิน หรือใบอนุญาตทำงานที่ยังไม่หมดอายุ และต้องระบุนายจ้างตรงกับที่ทำงานปัจจุบัน บัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู ต่างด้าว) ซึ่งด้านหลังมีใบอนุญาตทำงานและยังไม่หมดอายุ เอกสารทั้ง 4 อย่างนี้จะแสดงให้เห็นว่าแรงงานต่างด้าวคนนั้น เป็นแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว...

ในครั้งนี้ทางบทความจะพูดถึงแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าว โดยจะเป็นเนื้อหาที่เปรียบเทียบระหว่างการส่งต่อแรงงานต่างด้าวและการจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านตัวแทน ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ในแง่ของผู้ประกอบการ ควรเลือกแบบไหนถึงจะดีกว่า ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้ค่อนข้างสำคัญ เพราะผู้ประกอบการหลายคนยังไม่รู้ถึงความสำคัญของการจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านตัวแทน โดยเฉพาะในแง่ของการกฎหมาย และอาจยังไม่รู้ถึงผลกระทบที่จะตามมาในภายหลัง แรงงานต่างด้าว คืออะไร? แรงงานต่างด้าว ก็คือคนทำงานในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ที่ตัวเองถือสัญชาติ อย่างในประเทศไทยหากมีคนทำงานชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ก็คือแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ยังได้มีการกำหนดความหมายตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เอาไว้ว่า “คนต่างด้าว” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และกำหนดไว้ว่า คนต่างด้าวจะทำงานได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือเจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายเท่านั้น นอกจากนี้องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ได้ให้ความหมายของ “แรงงานข้ามชาติ” ไว้ในอนุสัญญาฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอพยพเพื่อการทำงาน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) มาตรา 11 คือ หมายถึง บุคคลที่ย้ายถิ่นจากประเทศหนึ่งเพื่อที่จะไปทำงานมากกว่าที่จะไปใช้จ่ายเงินของตนเอง และรวมถึงบุคคลใดๆ ที่โดยปกติแล้วได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้อพยพเพื่อทำงาน  การส่งต่อแรงงานต่างด้าว คืออะไร? การส่งต่อแรงงานต่างด้าว คือ การจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบไม่ผ่านตัวแทนที่เป็นรูปบริษัทขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย เป็นการจัดหาผ่านบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ส่งต่อแรงงานต่างด้าวไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ผู้ประกอบการมักจะหาแรงงานต่างด้าวจากคนรู้จัก...

เรื่องของการจ้างแรงงานข้ามชาติในสังคมไทย ก็มีทั้งการจ้างงานแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายปะปนกัน ในแง่ของการจ้างแรงงานแบบถูกกฎหมาย มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามข้อกำหนดนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไร อีกทั้งยังเป็นผลดีที่ช่วยแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนในบางสาขาอาชีพได้อีกด้วย แต่การจ้างแรงงานข้ามชาติแบบผิดกฎหมายนั้นแตกต่าง แม้จะแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็พบว่ามีปัญหาหลายอย่างตามมา ซึ่งทางบทความก็ได้รวบรวมเอาไว้ให้แล้ว ดังนี้   1.ปัญหาอาชญากรรม ผลกระทบของแรงงานเถื่อนหรือการจ้างแรงงานข้ามชาติแบบผิดกฎหมาย เรื่องแรกขอยกให้กับปัญหาอาชญากรรม ที่เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ซึ่งจัดการได้ยากสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน แน่นอนว่าการจ้างแรงงานข้ามชาติแบบขึ้นทะเบียนนั้น แรงงานคนดังกล่าวจะมีชื่อในทะเบียน เท่ากับว่ามีตัวตนในประเทศไทย ทางการรับรู้ว่ามีบุคคลนี้อาศัยอยู่ในสถานะแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมาย หากกระทำผิดก็จะสามารถติดตามตัวได้ง่ายกว่าแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย  ขณะเดียวกันการจ้างแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายที่ไม่มีการขึ้นทะเบียน ซึ่งเท่ากับว่าไม่มีตัวตนอยู่ในประเทศไทย เมื่อกระทำความผิดหรือก่ออาชญากรรม ก็สามารถติดตามตัวได้ยาก ทำให้แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายหรือที่เรียกว่าแรงงานเถื่อน มีโอกาสที่จะก่ออาชญากรรมได้ง่ายกว่าแรงงานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย จึงยกให้ปัญหานี้เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ที่เป็นผลกระทบของเรื่องนี้ ดังนั้นในแง่ของผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานข้ามชาติ ควรขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมายจะเป็นผลดีกว่า โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยต่อตัวผู้ประกอบการเอง 2.ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบถัดมาสำหรับการจ้างแรงงานเถื่อน ที่อาจมีอัตรามากเกินไปในพื้นที่หนึ่ง ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ในหนึ่งพื้นที่ก็จะมีการจัดสรรจำนวนแรงงานที่พอดีกับพื้นที่นั้นๆ เมื่อพบว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีความหนาแน่นแล้ว ทางการอาจมีการกระจายแรงงานไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อลดความหนาแน่นลง ซึ่งจะมีจำนวนแรงงานที่พอดี ทำให้สามารถจัดการกับสิ่งต่างๆ ได้ง่าย เช่นสิ่งแวดล้อม ที่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เมื่อมีแรงงานที่ไม่หนาแน่นหรือแออัดจนเกินไป  ตรงกันข้ามเมื่อมีแรงงานเถื่อนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความหนาแน่นของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่มากเกินไป และทำให้ปริมาณผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นมากเกินพอดี นำมาซึ่งปัญหาต่างๆ...

ไม่ว่าชนชาติใดย่อมมีสิทธิ์ได้รับการดูแลตามขั้นตอนพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ซึ่งแรงงานต่างชาติทุกคนที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง ถือเป็นอีกบุคลากรสำคัญสำหรับพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่ง เติบโตไปตามทิศทางและเป้าหมายที่องค์กรวางแผนเอาไว้ และยังมีส่วนในการพัฒนาประเทศไทยด้วย จึงไม่ใช่แค่การตอบแทนด้านเงินทอง หรือการดูแลสุขภาพกายเพียงอย่างเดียว แต่การสนับสนุน “สุขภาพจิต” ของพวกเขาก็เป็นอีกเรื่องที่นายจ้างควรทำ คำถามที่นายจ้างอาจสงสัยคือแล้วต้องทำอะไรบ้าง มาดูกันเลย คำแนะนำสำหรับนายจ้างเพื่อสนับสนุนสุขภาพจิตแรงงานต่างชาติ 1. มีการสอบถามพูดคุยกับแรงงานอยู่ตลอด คำแนะนำแรกสำหรับนายจ้างทุกคนเพื่อสนับสนุนและเข้าใจถึงความรู้สึก ความคิด และประเมินสุขภาพจิตของแรงงานต่างชาติได้อย่างตรงจุดมากที่สุด ควรมีการสอบถามพูดคุยกับพวกเขาอยู่ตลอด เช่น ทุกสัปดาห์มีการเรียกประชุมสอบถามการทำงาน ปัญหาที่พบเจอ หรือรับฟังข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจพูดคุยแบบกลุ่ม แบบรายบุคคลก็ตามความเหมาะสม  ที่สำคัญพยายามบอกกับพวกเขาเสมอถึงความจริงใจที่นายจ้างมีให้ เช่น หากมีปัญหาระหว่างการทำงานสามารถเข้ามาพูดคุยได้ตลอด เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายขององค์กร เมื่อแรงงานต่างชาติรู้สึกว่าพวกเขาไม่กดดัน นายจ้างรับฟังและเข้าใจย่อมส่งผลดีต่อจิตใจและยินดีทำงานให้อย่างเต็มศักยภาพ 2. หากสังเกตถึงความเครียด ความกดดันที่เกิดขึ้น ควรสนับสนุนเรื่องจิตแพทย์ แม้จะบอกว่าทุกการทำงานเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีความตึงเครียด ความกดดันต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในฐานะนายจ้างก็ต้องคอยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นต่อตัวแรงงานต่างชาติด้วยว่าบางพฤติกรรมผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่ เช่น ผลลัพธ์ของงานที่ออกมาไม่ได้มาตรฐานแม้มีการพูดคุยตักเตือนบ่อยครั้งแล้วก็ตาม พนักงานขาดงานบ่อย มาสาย หรือหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง ไม่ค่อยพูดจา เก็บตัวเงียบซึม...

การจ้างแรงงานต่างด้าว ไม่ใช่ว่านึกจะจ้างได้ก็จ้าง หรือเพียงแค่เปิดรับสมัครและทำการรับเข้าทำงานตามด้วยการจ่ายค่าจ้างแล้วจะจบขั้นตอน เพราะในความเป็นจริงการจ้างแรงงานต่างด้าว มีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากกว่านั้น เนื่องจากการจ้างแรงงานต่างด้าวเกี่ยวข้องกับกฎหมาย หากไม่มีการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ก็จะมีความผิดด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย และเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน บทความนี้ก็จะนำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าวมาฝาก ให้ทุกคนได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง แรงงานต่างด้าว คืออะไร? แรงงานต่างด้าว ก็คือคนทำงานในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ที่ตัวเองถือสัญชาติ อย่างในประเทศไทยหากมีคนทำงานชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ก็คือแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ยังได้มีการกำหนดความหมายตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เอาไว้ว่า “คนต่างด้าว” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และกำหนดไว้ว่า คนต่างด้าวจะทำงานได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือเจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายเท่านั้น นอกจากนี้องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ได้ให้ความหมายของ “แรงงานข้ามชาติ” ไว้ในอนุสัญญาฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอพยพเพื่อการทำงาน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) มาตรา 11 คือ หมายถึง บุคคลที่ย้ายถิ่นจากประเทศหนึ่งเพื่อที่จะไปทำงานมากกว่าที่จะไปใช้จ่ายเงินของตนเอง และรวมถึงบุคคลใดๆ ที่โดยปกติแล้วได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้อพยพเพื่อทำงาน  แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย คืออะไร? แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย...

แรงงานต่างด้าวถือเป็นกำลังสำคัญในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมของเมืองไทย ด้วยความมุ่งมั่น แข็งแรง ทำงานแบบตั้งใจ สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับธุรกิจแบบไม่มีข้อสงสัย อย่างไรก็ตามในการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงอยากบอกถึงเหตุผลให้กับบริษัททั้งหลายที่กำลังมองหาแรงงานต่างด้าว การเลือกจ้างจัดบริษัทจัดหาแรงงานต่างด่าวอย่างถูกกฎหมายมีดีกว่าอย่างไร  ข้อดีของการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวจากบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 1. ทุกอย่างทำถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องกังวลใจ อย่างที่อธิบายไปว่าการแจ้งงานกับแรงงานต่างด้าวต้องทำตามกฎหมายระบุเอาไว้ให้ครบถ้วน ไม่เช่นนั้นทั้งตัวผู้จ้างและแรงงานจะมีความผิดทันที ซึ่งตรงนี้เองอาจมีหลาย ๆ เรื่องที่บริษัทไม่เข้าใจ เสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดนำมาซึ่งผลเสียอื่นอีกหลายด้าน ดังนั้นการจ้างบริษัทจัดหาแรงงานต่างด่าวถูกกฎหมายจะช่วยเพิ่มความมั่นใจแบบเต็มร้อยในทุกขั้นตอนแบบไร้กังวล ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารสำหรับทำ Visa ทำ Work Permit (ซึ่งบ่อยครั้งมักมีการอัปเดตข้อเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อยู่เสมอ) โดยมาตราการล่าสุดประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ ซึ่งการยื่นเอกสาร และอื่น ๆ เรียกว่าจ่ายเงินทีเดียวจบ จากนั้นก็รอแรงงานที่จะเข้ามาทำงานกับบริษัทของคุณได้อย่างสบายใจ ไร้กังวล 2. ให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ได้ชัดเจน ด้วยประสบการณ์ของบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่อยู่ในแวดวงนี้มาอย่างยาวนาน จึงสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาแรงงาน การเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง มีคุณลักษณะพร้อม ไม่สร้างปัญหากับองค์กร รวมถึงยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทของคุณสามารถจ้างงานได้อย่างถูกต้องอีกด้วย เช่น หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเอกสารก็แจ้งทันที กรณีลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ลาออกจากงานแบบไม่แจ้ง หรือการกระทำอื่น...

ปัจจุบันมีหลายองค์กรที่เลือกการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน รวมถึงกลุ่มนิติบุคคล เช่น ร้านค้าทั้งหลาย ด้วยเหตุผลสำคัญคือแรงงานเหล่านี้จะมีความขยันขันแข็ง หนักเบาเอาสู้ มีฝีมือได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามเหล่าลูกจ้างต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยทุกคนต้องมีการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ซึ่งจะมีอายุตามกำหนดเวลาของเอกสารนั้น ๆ และเมื่อใกล้หมดอายุก็ต้องรีบดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน คำถามที่นายจ้างหลายคนสงสัยคือ แล้วตอนนี้มาตราการล่าสุดในการต่อวีซ่ากับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวตนเองต้องปฏิบัติและเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อให้ทันเวลา ลองมาหาคำตอบกันเลย นายจ้างเตรียมตัวและปฏิบัติในการต่อวีซ่าของแรงงานต่างด้าวให้ทันเวลา วีซ่าถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบ่งบอกได้ชัดเจนว่าบุคคลต่างสัญชาติสามารถเข้ามาพำนักอาศัยในเมืองไทยได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งแรงงานต่างด้าวเองหากคิดทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องขอเอกสารตัวนี้ให้เรียบร้อย และเมื่อใกล้จะหมดอายุยังมีหน้าที่ต้องรีบดำเนินการต่ออายุให้เสร็จสิ้นก่อน ตรงนี้เองที่นายจ้างก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเรื่องการเตรียมตัวและการปฏิบัติตามขั้นตอน ทำการตรวจเช็กวันหมดอายุของวีซ่าแรงงานต่างด้าวทุกคนเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้ทัน และควรรีบต่ออายุก่อนวันหมดอายุจริงอย่างน้อย 30 วัน  พาแรงงานของตนเองไปทำการตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้แรงงานถ่ายรูปหน้าตรงเห็นหน้าชัดเจนขนาด 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 1 รูป และรูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังสีขาว พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 1 รูป นายจ้างและลูกจ้างจัดเตรียมเอกสารของตนเองให้ครบถ้วน ได้แก่ เอกสารนายจ้างต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน...