OSS-LOGO

ต่อใบอนุญาตทำงาน กลุ่มถือบัตรสีชมพู

ในปี 2563 VISA ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวประเภทพิสูจน์สัญชาติ หรือประเภทพิสูจน์สัญชาติปรับปรุง ใบอนุญาตทํางานต่างด้าวจะหมดอายุ พร้อมกันในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวนกว่า 2 ล้านคน ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้ประกาศให้ทำการต่ออายุได้ภายในประเทศไทย โดยที่แรงงานกลุ่มนี้ ไม่ต้องกลับประเทศต้นทาง เรียกประเภทของแรงงานกลุ่มนี้ว่า “MOU แบบพิเศษ”

โดยการต่ออายุบัตรต่างด้าวสีชมพู แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. บัตรชมพูหมดอายุ 30 กันยายน 2562 สามารถต่อได้ถึง 30 กันยายน 2564

2. บัตรชมพูหมดอายุ 1 พฤศจิกายน 2562 สามารถต่อได้ถึง 30 กันยายน 2564

3. บัตรชมพูหมดอายุ 31 มีนาคม 2653 สามารถต่อได้ถึง 31 มีนาคม 2565

โดยทั้ง 3 กลุ่มนี้ต้องมีอายุหนังสือการเดินทางเหลือพอที่จะต่อด้วย

โดยทางรัฐบาลจะเปิดศูนย์ให้มีการต่ออายุเอกสารดังกล่าว 5 ขั้นตอนดังนี้

1. จัดทำบัญชีรายชื่อ ยื่นเข้าจัดหางาน

2. พาแรงงานไปตรวจสุขภาพ

3. ขอวีซ่ากับตรวจคนเข้าเมือง

4. ชำระค่าใบอนุญาตทำงาน

5. นำหลักฐานยื่นที่สำทะเบียนจังหวัดหรือสำนักงานเขต พร้อมรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและใบอนุญาตทำงาน

แรงงานของเราเป็นแรงงานที่สามารถต่ออายุบัตรชมพู ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงานได้ในรอบเข้าศูนย์ OSS นี้หรือไม่

วิธีการตรวจสอบคือ

1. แรงงานมีเล่มพาสปอร์ตเป็นแบบใด

  1. พม่า – เล่มสีเขียว CIพาสปอร์ต ci พม่า
  2. พม่าเล่มสีแดงตัวหนังสือสีทอง (Passport Inter)พม่าเล่มสีแดงตัวหนังสือสีทอง
  3. พาสปอร์ตของสัญชาติลาว หรือ กัมพูชา

2. อายุของเล่มพาสปอร์ตมีอายุเหลือเกิน 1 ปีหรือไม่ จริงๆแล้วหากอายุไม่ถึงก็สามารถตีวีซ่าได้ แล้วไปย้ายเล่มทีหลัง แต่จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเพิ่มขึ้น

3. วีซ่าของคนงาน หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 หรือหมดก่อน หากหมดหลังต้องทำ MOU แบบปกติเท่านั้น

4. คนงานได้ทำการแจ้งเข้ากับนายจ้างคนปัจจุบันเรียบร้อย (นายจ้างเก่าแจ้งออก)

5. คนงานมีประกันสังคมหรือไม่หากมี ให้ทำการตรวจสุขภาพอย่างเดียว หากไม่มีแต่ต้องเข้าประกันสังคมให้ทำการตรวจสุขภาพ+ประกันสุขภาพ3เดือน และหากเป็นกิจการที่ไม่ต้องเข้าประกันสังคม ต้องตรวจสุขภาพพร้อม ทำประกันสุขภาพ 2 ปี

infographic - เอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน

กรณีแรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง

การเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าวมี 6 เงื่อนไข ดังนี้

1. นายจ้างเลิกจ้าง/นายจ้างเสียชีวิต
2. นายจ้างล้มละลาย
3. นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง
4. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
5. ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
6. นายจ้างใหม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างเดิม

เอกสารย้ายนายจ้างสำหรับแรงงานที่มีบัตรต่างด้าวสีชมพู

1. ใบรับแจ้ง
2. แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว (สำหรับนายจ้างเซ็น)
3. แบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับแรงงาน)
4. เอกสารนายจ้าง แล้วแต่กรณีบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
5. สำเนาหนังหนังสือเดินทางและวีซ่าพร้อมฉบับจริง
6. สำเนาบัตรชมพูหน้า-หลัง พร้อมฉบับจริง
7. หนังสือมอบอำนาจนายจ้าง (กรณีนายจ้างไม่มาดำเนินการเอง)
8. หนังสือมอบอำนาจแรงงานต่างด้าว (กรณีคนต่างด้าวไม่มาดำเนินการเอง)
9. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
10. แผนที่

การเปลี่ยนนายจ้าง นายจ้างจะต้องเป็นคนติดต่อยื่นเรื่องเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขต 1 -10 โดยนายจ้างต้องเป็นผู้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสำหรับการยื่นเรื่อง

สำหรับการต่อใบอนุญาตทํางานของพม่าที่มีทั้งเล่ม CI (พาสปอร์ตเล่มเขียว) และบัตรชมพู

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นให้ครบ

1. เช็กว่าเล่ม CI มีอายุเหลือเป็นระยะเวลาเท่าไร
2. วีซ่าต้องหมดอายุ ในช่วง 30 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563
3. บัตรสีชมพู หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 หรือ ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวหมดอายุ ในช่วง 30 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หากมีเอกสารครบถ้วนตามข้อที่กล่าวมา ให้ดำเนินการดังนี้

 • เล่ม CI มีอายุเหลือมากกว่า 1 ปี มี 2 ทางเลือก
  1. รอศูนย์ OSS
  2. เลือกทำ MOU
 • เล่ม CI เหลือน้อยกว่า 1 ปี มี 2 ทางเลือก
  1. เลือกทำ MOU
  2. ทำหนังสือเดินทางใหม่ ย้ายวีซ่า ต่ออายุบัตร

เรื่องการเตรียมเอกสารอาจยุ่งยากและซับซ้อน หากเกิดความผิดพลาดอาจทำให้นายจ้างเสียเวลาได้ บริษัท จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส พร้อมดำเนินการทำเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว การทำMOU การต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวและบัตรสีชมพู บริษัทของเราเต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ที่สามารถให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นประโยชน์ทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง

OSS-LOGO

การดำเนินการตามแนวทางบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา ลาว) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติครม.วันที่ 4 สิงหาคม 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีนั้นทำให้ทางรัฐบาล ได้มีมาตรการฉุกเฉินและควบคุมสถานการณ์โดยมีการชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และชะลอให้ด้านการดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวทั้งหมด และได้มีการผ่อนผันให้กับแรงงานในกลุ่ม แรงงานกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ และ แรงงาน MoU ดังต่อไปนี้

        1.แรงงานกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ แรงงานกลุ่มนี้ จะถือเล่มพาสปอร์เล่มสีเขียว หรือเล่ม CI (อกสาร CI คือ หนังสือรับรองสัญชาติ สามารถขอรับวีซ่าเพื่อให้มีสิทธิ์อยู่และขออนุญาตทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใช้แทนหนังสือเดินทาง (Passport) ได้จนกว่าจะครบตามอายุที่กำหนด และเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางฉบับที่ถูกต้อง) เดิมบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรชมพู โดยบัตรนี้จะมีใบอนุญาติทำงานอยู่ด้านหลังของบัตรด้วย และมีสิทธิประกันสังคม หรือสิทธิประกันสุขภาพ อยู่ในด้านหลังบัตร ซึ่งวีซ่าและใบอนุญาตทำงานจะหมดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ซึ่งทางรัฐบาล ได้มีการเปิดศูนย์ One Stop Service (OSS) โดยแรงงานจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ จนถึงขั้นตอนถ่ายบัตรชมพูภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ศูนย์ดังกล่าว ต้องปิดก่อนกำหนดทำให้มีแรงงานในบางกลุ่มที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ต้องไปดำเนินการขั้นตอนที่เหลือตามที่ต่างๆแทน โดยคนงานจะต้องมีบัญชีรายชื่อ (Name list) ยื่นให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยความคืบหน้า การดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ของแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม.วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ OSS,กลุ่มบัตรชมพู) โดยมีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

จำนวน 1,266,351 คน

สัญชาติกัมพูชา 213,461 คน

สัญชาติลาว 50,581 คน

สัญชาติเมียนมา 1,002,309 คน

และมีแรงงานต่างด้าวคงเหลือที่จะต้องดำเนินการอีก จำนวน 555,993 คน โดยแรงงานกลุ่มที่เหลือนี้ จะต้องทำกานดำเนินการต่างๆตามแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้

ไปทำการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐ หากเป็นประกันสังคม หรือซื้อประกันสุขภาพ

ไปทำการตรวจลงตราวีซ่า ที่ตรวจคนเข้าเมือง

ไปทำการยื่น ตท.2 ออนไลน์ และทำการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน

ไปทำการถ่ายบัตรชมพู ตามแต่ละเขตตามที่นายจ้างขึ้นต่อเขตนั้นๆ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติ ครม.วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ OSS,กลุ่มบัตรชมพู) ที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ต่อกระทรวงแรงงานแล้วภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดในช่วงระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวและสามารถทำงานไปพลางก่อนได้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และยกเว้นค่าเปรียบเทียบปรับการอยู่เกินกำหนด (Over Stay)

*แรงงาน MoU ครบวาระต้องทำยังไง คลิ๊ก >>https://www.jobsworkerservice.com/mou-workpermitandvisa2year/

passport-laopassportall

*ครม.อนุมัติ แรงงานต่างด้าวต่อใบอนุญาตทำงานในประเทศ
ทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2565
จากมติครม. วันที่ 4 สิงหาคม 2563
>>https://www.jobsworkerservice.com/mou-workpermitandvisa2year/

 

สอบถามข้อมูล ฟรี
โทร 02-018-8688

'),document.contains||document.write(''),window.DOMRect||document.write(''),window.URL&&window.URL.prototype&&window.URLSearchParams||document.write(''),window.FormData&&window.FormData.prototype.keys||document.write(''),Element.prototype.matches&&Element.prototype.closest||document.write('')