fbpx
OSS-LOGO

ต่อใบอนุญาตทำงาน กลุ่มถือบัตรสีชมพู

ในปี 2563 VISA ใบอนุญาตทำงาน ของแรงงานต่างด้าวประเภทพิสูจน์สัญชาติ หรือประเภทพิสูจน์สัญชาติปรับปรุง จะหมดอายุพร้อมกันในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวนกว่า 2 ล้านคน ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้ประกาศให้ทำการต่ออายุได้ภายในประเทศไทย โดยที่แรงงานกลุ่มนี้ ไม่ต้องกลับประเทศต้นทาง โดยเรียกประเภทของแรงงานกลุ่มนี้ว่า “MOU แบบพิเศษ”

โดยทางรัฐบาลจะเปิดศูนย์ให้มีการต่ออายุเอกสารดังกล่าว 5 ขั้นตอนดังนี้

1.จัดทำบัญชีรายชื่อ ยื่นเข้าจัดหางาน

2.พาแรงงานไปตรวจสุขภาพ

3.ขอวีซ่ากับตรวจคนเข้าเมือง

4.ชำระค่าใบอนุญาตทำงาน

5.นำหลักฐานยื่นที่สำทะเบียนจังหวัดหรือสำนักงานเขตพร้อมรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและใบอนุญาตทำงาน

coverfacebook02

แรงงานของเราเป็นแรงงานที่สามารถต่ออายุบัตรชมพู ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงานได้ในรอบเข้าศูนย์ OSS นี้หรือไม่

วิธีการตรวจสอบคือ

 1. แรงงานมีเล่มพาสปอร์ตเป็นแบบใด

  1. พม่า – เล่มสีเขียว CI พาสปอร์ต ci พม่า

  2. พม่าเล่มสีแดงตัวหนังสือสีทอง (Passport Inter)พม่าเล่มสีแดงตัวหนังสือสีทอง

  3. พาสปอร์ตของสัญชาติลาว หรือ กัมพูชา

 2. อายุของเล่มพาสปอร์ตมีอายุเหลือเกิน 1 ปีหรือไม่ จริงๆแล้วหากอายุไม่ถึงก็สามารถตีวีซ่าได้ แล้วไปย้ายเล่มทีหลัง แต่จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเพิ่มขึ้น

 3. วีซ่าของคนงาน หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 หรือหมดก่อน หากหมดหลังต้องทำ MOU แบบปกติเท่านั้น

 4. คนงานได้ทำการแจ้งเข้ากับนายจ้างคนปัจจุบันเรียบร้อย (นายจ้างเก่าแจ้งออก)

 5. คนงานมีประกันสังคมหรือไม่หากมี ให้ทำการตรวจสุขภาพอย่างเดียว หากไม่มีแต่ต้องเข้าประกันสังคมให้ทำการตรวจสุขภาพ+ประกันสุขภาพ3เดือน และหากเป็นกิจการที่ไม่ต้องเข้าประกันสังคม ต้องตรวจสุขภาพพร้อม ทำประกันสุขภาพ 2 ปี

infographic - เอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน

OSS-LOGO

แนวทางศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) กรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย 1,100-1,400 คนต่อวัน

138-175 คน ต่อชั่วโมง

โดยศูนย์จะเปิดให้บริการทุกวัน – ยกเว้นวันหยุดราชการ

เวลา 8:00-12:00 และเวลา 13:00-17:00 น. passport-laopassportall

สอบถามข้อมูล ฟรี
โทร 02-018-8688