OSS-LOGO

ต่อใบอนุญาตทำงาน กลุ่มถือบัตรสีชมพู

ในปี 2563 VISA ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวประเภทพิสูจน์สัญชาติ หรือประเภทพิสูจน์สัญชาติปรับปรุง ใบอนุญาตทํางานต่างด้าวจะหมดอายุ พร้อมกันในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวนกว่า 2 ล้านคน ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้ประกาศให้ทำการต่ออายุได้ภายในประเทศไทย โดยที่แรงงานกลุ่มนี้ ไม่ต้องกลับประเทศต้นทาง เรียกประเภทของแรงงานกลุ่มนี้ว่า “MOU แบบพิเศษ”

โดยการต่ออายุบัตรต่างด้าวสีชมพู แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. บัตรชมพูหมดอายุ 30 กันยายน 2562 สามารถต่อได้ถึง 30 กันยายน 2564

2. บัตรชมพูหมดอายุ 1 พฤศจิกายน 2562 สามารถต่อได้ถึง 30 กันยายน 2564

3. บัตรชมพูหมดอายุ 31 มีนาคม 2653 สามารถต่อได้ถึง 31 มีนาคม 2565

โดยทั้ง 3 กลุ่มนี้ต้องมีอายุหนังสือการเดินทางเหลือพอที่จะต่อด้วย

โดยทางรัฐบาลจะเปิดศูนย์ให้มีการต่ออายุเอกสารดังกล่าว 5 ขั้นตอนดังนี้

1. จัดทำบัญชีรายชื่อ ยื่นเข้าจัดหางาน

2. พาแรงงานไปตรวจสุขภาพ

3. ขอวีซ่ากับตรวจคนเข้าเมือง

4. ชำระค่าใบอนุญาตทำงาน

5. นำหลักฐานยื่นที่สำทะเบียนจังหวัดหรือสำนักงานเขต พร้อมรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและใบอนุญาตทำงาน

แรงงานของเราเป็นแรงงานที่สามารถต่ออายุบัตรชมพู ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงานได้ในรอบเข้าศูนย์ OSS นี้หรือไม่

วิธีการตรวจสอบคือ

1. แรงงานมีเล่มพาสปอร์ตเป็นแบบใด

  1. พม่า – เล่มสีเขียว CI พาสปอร์ต ci พม่า
  2. พม่าเล่มสีแดงตัวหนังสือสีทอง (Passport Inter)พม่าเล่มสีแดงตัวหนังสือสีทอง
  3. พาสปอร์ตของสัญชาติลาว หรือ กัมพูชา

2. อายุของเล่มพาสปอร์ตมีอายุเหลือเกิน 1 ปีหรือไม่ จริงๆแล้วหากอายุไม่ถึงก็สามารถตีวีซ่าได้ แล้วไปย้ายเล่มทีหลัง แต่จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเพิ่มขึ้น

3. วีซ่าของคนงาน หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 หรือหมดก่อน หากหมดหลังต้องทำ MOU แบบปกติเท่านั้น

4. คนงานได้ทำการแจ้งเข้ากับนายจ้างคนปัจจุบันเรียบร้อย (นายจ้างเก่าแจ้งออก)

5. คนงานมีประกันสังคมหรือไม่หากมี ให้ทำการตรวจสุขภาพอย่างเดียว หากไม่มีแต่ต้องเข้าประกันสังคมให้ทำการตรวจสุขภาพ+ประกันสุขภาพ3เดือน และหากเป็นกิจการที่ไม่ต้องเข้าประกันสังคม ต้องตรวจสุขภาพพร้อม ทำประกันสุขภาพ 2 ปี

infographic - เอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน

กรณีแรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง

การเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าวมี 6 เงื่อนไข ดังนี้

1. นายจ้างเลิกจ้าง/นายจ้างเสียชีวิต
2. นายจ้างล้มละลาย
3. นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง
4. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
5. ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
6. นายจ้างใหม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างเดิม

เอกสารย้ายนายจ้างสำหรับแรงงานที่มีบัตรต่างด้าวสีชมพู

1. ใบรับแจ้ง
2. แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว (สำหรับนายจ้างเซ็น)
3. แบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับแรงงาน)
4. เอกสารนายจ้าง แล้วแต่กรณีบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
5. สำเนาหนังหนังสือเดินทางและวีซ่าพร้อมฉบับจริง
6. สำเนาบัตรชมพูหน้า-หลัง พร้อมฉบับจริง
7. หนังสือมอบอำนาจนายจ้าง (กรณีนายจ้างไม่มาดำเนินการเอง)
8. หนังสือมอบอำนาจแรงงานต่างด้าว (กรณีคนต่างด้าวไม่มาดำเนินการเอง)
9. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
10. แผนที่

การเปลี่ยนนายจ้าง นายจ้างจะต้องเป็นคนติดต่อยื่นเรื่องเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขต 1 -10 โดยนายจ้างต้องเป็นผู้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสำหรับการยื่นเรื่อง

สำหรับการต่อใบอนุญาตทํางานของพม่าที่มีทั้งเล่ม CI (พาสปอร์ตเล่มเขียว) และบัตรชมพู

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นให้ครบ

1. เช็กว่าเล่ม CI มีอายุเหลือเป็นระยะเวลาเท่าไร
2. วีซ่าต้องหมดอายุ ในช่วง 30 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563
3. บัตรสีชมพู หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 หรือ ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวหมดอายุ ในช่วง 30 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หากมีเอกสารครบถ้วนตามข้อที่กล่าวมา ให้ดำเนินการดังนี้

 • เล่ม CI มีอายุเหลือมากกว่า 1 ปี มี 2 ทางเลือก
  1. รอศูนย์ OSS
  2. เลือกทำ MOU
 • เล่ม CI เหลือน้อยกว่า 1 ปี มี 2 ทางเลือก
  1. เลือกทำ MOU
  2. ทำหนังสือเดินทางใหม่ ย้ายวีซ่า ต่ออายุบัตร

เรื่องการเตรียมเอกสารอาจยุ่งยากและซับซ้อน หากเกิดความผิดพลาดอาจทำให้นายจ้างเสียเวลาได้ บริษัท จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส พร้อมดำเนินการทำเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว การทำMOU การต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวและบัตรสีชมพู บริษัทของเราเต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ที่สามารถให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นประโยชน์ทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง

OSS-LOGO

แนวทางศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) กรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย 1,100-1,400 คนต่อวัน

138-175 คน ต่อชั่วโมง

โดยศูนย์จะเปิดให้บริการทุกวัน – ยกเว้นวันหยุดราชการ

เวลา 8:00-12:00 และเวลา 13:00-17:00 น. passport-laopassportall

สอบถามข้อมูล ฟรี
โทร 02-018-8688