ธันวาคม 2023

อย่างที่คนไทยรู้กันดีว่าแรงงานต่างด้าวถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริการ และอื่น ๆ แต่การจะนำแรงงานเหล่านี้เข้ามาทำงานกับองค์กรของตนเองก็ต้องผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องและดำเนินการตาม MOU และในขั้นตอนของการตรวจลงตรากับขั้นตอนการทำเรื่องคำขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยเพื่อทำงานก็ได้มีการปรับลดค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษ ลองมาเช็กรายละเอียดทั้งหมดเลย การปรับลดค่าธรรมเนียมตรวจลงตราและคำขออนุญาตแรงงานต่างด้าว หลังจากมีการประชุมหารือกันในวาระ ครม. ล่าสุดก็มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอเรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปของแรงงานต่างด้าว สำหรับแรงงานที่เข้ามาเพื่อทำงานตามเงื่อนไข MOU อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดโดยสรุป มีดังนี้ กระทรวงมหาดไทยทำการออกกฎกระทรวงตาม พรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปของแรงงานต่างด้าว สำหรับแรงงานที่เข้ามาถูกต้องตามเงื่อนไข MOU เหลือเพียง 500 บาท (จากเดิม 1,900 บาท) มีผลการบังคับใช้เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 4 ปี ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเรียบร้อย กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดดังกล่าวเพื่อให้เหล่าบรรดานายจ้าง...

ด้วยแรงงานต่างด้าวถือเป็นบุคคลกลุ่มสำคัญ ฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เดินหน้าแบบก้าวกระโดด นายจ้างจำนวนมากจึงนิยมติดต่อเพื่อให้แรงงานเหล่านี้เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ล่าสุดเองก็ได้มีการประกาศรายละเอียดที่น่าสนใจจาก ครม. แบ่งออกเป็น มติ 5 กรกฎาคม 2565 และ 5 กรกฎาคม 2566 ซึ่งขั้นตอนทุกอย่างจะมีส่วนสำคัญต่อทั้งตัวแรงงานและนายจ้างอย่างยิ่งเพื่อให้ถูกใจกับทั้ง 2 ฝ่าย ผลลัพธ์ของงานที่ออกมามีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเคย การต่อใบอนุญาตทำงานต่างด้าวตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65 ขั้นตอนดำเนินการแรกที่ขอนำเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตทำงานของกลุ่มแรงงานต่างด้าวอันเป็นไปตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานได้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ต้องทำตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ บต. 50 อ. 5 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ระบุเอาไว้ตามแบบคำขออนุญาต เช่น  ส่วนของแรงงานต่างด้าว - สำเนาพาสปอร์ต สำเนาใบอนุญาตการทำงาน รูปถ่าย...

แรงงานต่างด้าวกลุ่ม MOU คือ กลุ่มแรงงานที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยเงื่อนไขการตกลงระหว่างประเทศต้นทางและปลายทาง ซึ่งประเทศไทยได้มีการทำสัญญาดังกล่าวเอาไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งแรงงานของประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม (แต่ส่วนมากแรงงานจะมาจาก 3 ประเทศ) โดยล่าสุดก็ได้มีการอัปเดตวิธีปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่ที่ควรรู้เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะมีเรื่องใดบ้าง มาเช็กลิสต์และทำตามคำแนะนำเหล่านี้เลย เงื่อนไขเรื่องการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าวกลุ่ม MOU  แรงงานแต่ละกลุ่มแม้อยู่ในเงื่อนไขสัญญา MOU ทว่าด้วยรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อยจึงสามารถแยกข้อมูลออกมาได้ ดังนี้ แรงงาน MOU - มีสิทธิ์เปลี่ยนนายจ้างตามเงื่อนไข 5 + 1 แรงงาน MOU 2 ปีหลัง หรือครบ 4 ปี - ไม่มีเงื่อนไขในการเปลี่ยนนายจ้าง กลุ่มมติ ครม. 7 ก.พ. 2566 เรื่องการต่อใบอนุญาตตามมติ ครม. – ไม่มีเงื่อนไขในการเปลี่ยนนายจ้าง อย่างไรก็ตามแรงงานทุกกลุ่มจะต้องทำงานกับนายจ้างคนใหม่ไม่เกิน 60 วัน...