กุมภาพันธ์ 2023

การจ้างแรงงานต่างด้าว ไม่ใช่ว่านึกจะจ้างได้ก็จ้าง หรือเพียงแค่เปิดรับสมัครและทำการรับเข้าทำงานตามด้วยการจ่ายค่าจ้างแล้วจะจบขั้นตอน เพราะในความเป็นจริงการจ้างแรงงานต่างด้าว มีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากกว่านั้น เนื่องจากการจ้างแรงงานต่างด้าวเกี่ยวข้องกับกฎหมาย หากไม่มีการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ก็จะมีความผิดด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย และเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน บทความนี้ก็จะนำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าวมาฝาก ให้ทุกคนได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง แรงงานต่างด้าว คืออะไร? แรงงานต่างด้าว ก็คือคนทำงานในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ที่ตัวเองถือสัญชาติ อย่างในประเทศไทยหากมีคนทำงานชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ก็คือแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ยังได้มีการกำหนดความหมายตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เอาไว้ว่า “คนต่างด้าว” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และกำหนดไว้ว่า คนต่างด้าวจะทำงานได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือเจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายเท่านั้น นอกจากนี้องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ได้ให้ความหมายของ “แรงงานข้ามชาติ” ไว้ในอนุสัญญาฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอพยพเพื่อการทำงาน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) มาตรา 11 คือ หมายถึง บุคคลที่ย้ายถิ่นจากประเทศหนึ่งเพื่อที่จะไปทำงานมากกว่าที่จะไปใช้จ่ายเงินของตนเอง และรวมถึงบุคคลใดๆ ที่โดยปกติแล้วได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้อพยพเพื่อทำงาน  แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย คืออะไร? แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย...