ตุลาคม 2018

เป็น บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด จึงเรียนแจ้งเพื่อทราบค่ะ Tel.02-018-8688 ID Line : @jobsworker Facebook : www.facebook.com/JWSThailand Website : www.jws.in.th...

นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาที่ยังไม่สิ้นสุดสัญญาจ้างหากประสงค์จะทำงานกับนายจ้างรายใหม่สามารถเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนประเภทงานหรือลักษณะงาน ท้องที่หรือสถานที่ทำงานได้ โดยมีเงื่อนไขใน 5 กรณีคือ 1) นายจ้างเลิกจ้าง/นายจ้างเสียชีวิต 2) นายจ้างล้มละลาย 3) นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง 4) นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 5) ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ทั้งนี้ ยกเว้นแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่อยู่ในช่วงเวลาของการจดทะเบียนต่ออายุใบอนุญาตทำงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2559 ยังไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างได้ หากพ้นกำหนดสามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับแรงงานกลุ่มอื่นๆ กรณีนายจ้างเลิกจ้างคือนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ อันมิใช่เพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง รวมถึงเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป สำหรับการเลิกจ้างเพราะลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญา จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ฝ่าฝืนข้อบังคับในการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม กรณีดังกล่าวนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ได้ โดยจะต้องถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงาน และถูกส่งกลับต่อไป ส่วนกรณีนายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้างนั้นต้องมีการแสดงหลักฐานการแจ้งความ ขณะที่กรณีลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยนั้น ลูกจ้างจะเปลี่ยนนายจ้าง...