การต่ออายุพาสปอร์ตต่างด้าวและต่อใบอนุญาตทำงาน 13 ก.พ.2566

แรงงานต่างด้าว ตอนนี้ต้องทำอะไร 2565 ล่าสุด

แรงงานต่างด้าว “3 สัญชาติ” ที่มีสถานะถูกต้อง อนุญาตทำงานได้ถึงวันที่ 13 ก.พ. 66

จำนวนมากถึง 1,690,000 คน

ประกอบไปด้วยมติต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างสถานะการณ์ Covid-19 ทุกมติ จะมีใบอนุญาตทำงานหมดพร้อมกันทั่วประเทศ !!!

  • คนต่างด้าว ตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 จำนวนประมาณ 410,000 คน
  • มติครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 จำนวนประมาณ 930,000 คน (ได้แก่ คนต่างด้าวตามมติครม.เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62 มติครม.เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 และคนต่างด้าวกลุ่มที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดโดยผลของกฎหมาย)
  • มติครม.เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 จำนวนประมาณ 350,000 คน ที่ประสงค์จะทำงานต่อไป สามารถอยู่และทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 68

แรงงานต่างด้าวกลุ่มใดบ้าง ได้รับอนุญาตให้ทำงานในไทยต่อถึง 13 ก.พ. 68

“ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแนวทางการดำเนินการของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะถูกกฎหมาย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จะแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มที่รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

หากต้องการทำงานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เพื่อทำงานได้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 โดย ครม. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตรวจลงตรา ที่เดิมสิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

2.กลุ่มที่รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย ภายหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2565

หากต้องการทำงานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการ ตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยนายทะเบียนจะอนุญาตให้ทำงานคราวละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568″

 

 

กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ต้องขึ้นทะเบียน

 

ระยะเวลาการดำเนินการของาติ 5 กค.นี้

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่น มติ 5 ก.ค. 2565 ได้แก่เอกสารนายจ้าง ได้แก่

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านตามหนังสือรับรองบริษัท (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
จำนวน 2 ชุด
5. แผนที่สถานประกอบการ (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด

*** กรณีกิจการรับเหมาทุกประเภท จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้
– สำเนาสัญญาเหมาก่อสร้างหรือรับเหมาทำความสะอาดที่ยังไม่
หมดอายุจำนวน 1 ชุด
– สำเนาเบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้ว่าจ้าง (กรณีนิติบุคคล
จะต้องแนบหนังสือรับรองบริษัทด้วย) จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุนายจ้างจะต้องลงนามและประทับตราบริษัทรับรองเอกสารทุกฉบับ

นายจ้าง (บุคคลธรรมดา)

1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนาย จำนวน 2 ชุด
3. แผนที่สถานประกอบการ (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
*** กรณีบ้านเช่า จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้
– สำเนาสัญญาเช่าที่ไม่หมดอายุ จำนวน 2 ชุด
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน จำนวน 2 ชุด
*** นายจ้างมีสถานะเป็นผู้อาศัย จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้
– หนังสือยินยอมให้ใช้บ้านเลขที่จำนวน 2 ชุด
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน จำนวน 2 ชุด
*** กรณีกิจการรับเหมาทุกประเภท จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้
– สำเนาสัญญาเหมาก่อสร้างหรือรับเหมาทำความสะอาดที่ยังไม่
หมดอายุจำนวน 1 ชุด
– สำเนาเบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้ว่าจ้าง (กรณีนิติ
บุคคล จะต้องแนบหนังสือรับรองบริษัทด้วย) จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุนายจ้างจะต้องลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ

เอกสารแรงงานต่างด้าว ได้แก่

1. เล่ม Passport (ฉบับจริง)
2. ใบอนุญาตทำงาน / Work permit (ฉบับจริง)
3. รูปถ่ายคนงานแต่งกายสุภาพ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
4. สำเนาใบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมเดือนล่าสุด (ถ้ามี)

“กลุ่มคนงานเถื่อนสัญชาติพม่า

ต้องมาทำเรื่องให้ถูกกฎหมาย ก่อนระยะเวลา ก่อน 13 ก.พ. 66

และต้องทำเล่ม ci ก่อน ถึง ทำ มติ 5 กค 65 “

สัญชาติลาว

แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่ไม่มีเอกสารประจำตัว และต้องการทำเอกสารมีขึ้นตอนดังนี้

แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีหนังสือเดินทาง

จะต้องเดินทางไปยังประเทศต้นทางของต้นเพื่อทำเอกสารพาสปอร์ตเท่านั้น

.

แรงงานต่างด้าวเตรียมเอกสารดังนี้ในการต่ออายุพาสปอร์ตต่างด้าว

– เอกสารบัตรประชาชน-

– ใบอนุญาตทำงาน

– รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นขาว แต่งกายสุภาพ จำนวน 3 ใบ

– เอกสารนายจ้าง มี3ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน 3.หนังสือรับรองบริษัท

ติดต่อสถานฑูต (รับเอกสาร ณ สถานฑูต *บัตรเหลือง)

เดินทางไปประเทศต้นทางเพื่อทำพาสปอร์ต

รับพาสปอร์ตเพื่อตีวีซ่าดวงแรกได้ระยะเวลาการทำงานถึง 13 ก.พ. 66

“สัญชาติกัมพูชา

แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ไม่มีเอกสารประจำตัว และต้องการทำเอกสารมีขึ้นตอนดังนี้

แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีหนังสือเดินทาง

จะต้องเดินทางไปยังประเทศต้นทางของต้นเพื่อทำเอกสารพาสปอร์ตเท่านั้น

.

แรงงานต่างด้าวเตรียมเอกสารดังนี้ในการขอพาสปอร์ต

– เอกสารบัตรประชาชน-

– ใบอนุญาตทำงาน

– รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นขาว แต่งกายสุภาพ จำนวน 3 ใบ

– เอกสารนายจ้าง มี3ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน 3.หนังสือรับรองบริษัท

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางกลับประเทศต้นทางและยังทำงานต่อได้ดังเดิม ติดเรามาเราเข้ามาเลยครับ ทำงานสะดวกไม่ต้องกลับประเทศ

 

🪄รู้ลึก รู้จริง เรื่องแรงงานต่างด้าว รับทำเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร ครบจบที่นี่

🟢แอดไลน์เพื่อปรึกษาดูเอกสารฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ID Line : @jobsworker หรือคลิก http://nav.cx/pgfEa1B ⚠️

(*รับฟรีสิทธิพิเศษการรับส่งเอกสารจำนวน 1,000 บาท เพียงแคปหน้าจอนี้)‼️

.
✅ดูจริง ✅ทำจริง ✅ไม่ลอยแพ ไม่ปล่อยเบลอ‼️
.
✅ไขข้อข้องใจทุกเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
✅เก็บทุกรายละเอียด ใส่ใจทุกงาน
✅ราคาเป็นมิตรทักเข้ามาได้เลยครับ
.
🏢บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด
📜ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0003/2559
ที่อยู่ 49,51 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
☎️ โทร.02-018-8688
🟢 ID Line : @jobsworker หรือคลิก http://nav.cx/pgfEa1B
.