มติครม Tag

แนวทางของมติครม. 28 กันยายน 2564 นะครับ . ทั้งนี้นายจ้างที่สนใจอยากดำเนินการ สำหรับแรงงานกลุ่มนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ . 1)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติผิดกฎหมาย ไม่ได้ขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย . **แบบผิดกฎหมายนั่นเอง** . 2)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ดำเนินการขออนุญาตทำงานตามมติ 29 ธ.ค.63 แต่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ . [caption id="attachment_2712" align="alignleft" width="300"] ขั้นตอน และ เวลา ของ มติ ครม. 28กันยายน 2564[/caption] มีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้ เอกสารนายจ้าง 1.กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 1.1 สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด 1.2 สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 4 ชุด . 2.กรณีเป็นนิติบุคคล 2.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  4 ชุด พร้อมลงนามและประทับตราบริษัททุกหน้า 2.2 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ+สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการที่มีอำนาจลงนาม 4 ชุด . เอกสารคนงาน -...

ล่าสุด !! 2564 แรงงานต่างด้าว ต้องทำอะไรบ้าง แรงงานต่างด้าวกลุ่มไหน ต้องทำอะไร มีบัตรชมพูที่ใกล้หมดอายุ สามารถต่อได้หรือไม่ ? สรุปมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โดยครม.มีมติเห็นชอบผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ โดยสามารถตรวจสอบได้จาก บัตรชมพู และใบแจ้งออก  1.กลุ่มมติ 20 ส.ค. 62  2.กลุ่มมติ 4 ส.ค. 63 3.กลุ่มมติ 10 พ.ย. 63 4.กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง เพราะผลของกฎหมาย [caption id="attachment_2697" align="aligncenter" width="792"] มติ ครม 13 กรกฎาคม 2564[/caption] [caption id="attachment_2698" align="aligncenter" width="793"] มติ ครม 13 กรกฎาคม 2564[/caption] [caption id="attachment_2699" align="aligncenter"...