ข่าวสาร Tag

แนวทางของมติครม. 28 กันยายน 2564 นะครับ . ทั้งนี้นายจ้างที่สนใจอยากดำเนินการ สำหรับแรงงานกลุ่มนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ . 1)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติผิดกฎหมาย ไม่ได้ขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย . **แบบผิดกฎหมายนั่นเอง** . 2)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ดำเนินการขออนุญาตทำงานตามมติ 29 ธ.ค.63 แต่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ . [caption id="attachment_2712" align="alignleft" width="300"] ขั้นตอน และ เวลา ของ มติ ครม. 28กันยายน 2564[/caption] มีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้ เอกสารนายจ้าง 1.กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 1.1 สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด 1.2 สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 4 ชุด . 2.กรณีเป็นนิติบุคคล 2.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  4 ชุด พร้อมลงนามและประทับตราบริษัททุกหน้า 2.2 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ+สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการที่มีอำนาจลงนาม 4 ชุด . เอกสารคนงาน -...