icon4

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและทำพาสปอร์ตต่างด้าวได้แล้ววันนี้

เปิดแล้ว ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่
ถ่ายบัตรชมพู สำหรับแรงงานทุกกลุ่มที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 • บัญชีรายชื่อ (Name list)
 • ใบอนุญาตทำงาน  2 ปี (13 ก.พ.2568)
 • ผลตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพเอกชน (990)

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว
ตามมติ ครม. 5 ก.ค.2566 (เถื่อน)

**กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนายจ้าง จำนวน 2 ชุด
3. แผนที่สถานประกอบการ (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด

**กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน

 • สำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้บ้านเลขที่ จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน จำนวน 2 ชุด

**กรณีทะเบียนบ้านเปล่า ไม่มีเจ้าบ้าน

 • หนังสือสัญญาซื้อ-ขาย หรือ หนังสือให้เลขหมายประจำบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์

*** กรณีกิจการรับเหมาทุกประเภท จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาสัญญาเหมาก่อสร้าง (อายุสัญญามากกว่า 6 เดือนขึ้นไป) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาเบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้ว่าจ้าง

(กรณีนิติบุคคล จะต้องแนบหนังสือรับรองบริษัทด้วย) จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ นายจ้างจะต้องลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ

เอกสารคนต่างด้าว (บุคคลธรรมดา)

1.สำเนาหน้า Passport ทุกหน้าที่มีตราประทับ (ถ้ามี)
2.สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือสำเนาบัตรสีชมพู (ถ้ามี)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนอื่นๆ ที่ประเทศต้นทางออกให้
4.รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
5.ชื่อพ่อ-แม่ ของคนงาน

*หมายเหตุ หลักฐานคนงานหรือหลักฐานประเทศต้นทางออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนเลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่ง 

กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านตามหนังสือรับรองบริษัท (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 2 ชุด
5. แผนที่สถานประกอบการ (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด

**กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน

 • สำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้บ้านเลขที่ จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน  จำนวน 2 ชุด 

**กรณีทะเบียนบ้านเปล่า ไม่มีเจ้าบ้าน

 • หนังสือสัญญาซื้อ-ขายหรือหนังสือให้เลขหมายประจำบ้านจำนวน 4 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์

*** กรณีกิจการรับเหมาทุกประเภท จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาสัญญาเหมาก่อสร้าง (อายุสัญญามากกว่า 6 เดือนขึ้นไป) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาเบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้ว่าจ้าง (กรณีนิติบุคคล จะต้องแนบหนังสือรับรองบริษัทด้วย) จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ นายจ้างจะต้องลงนามและประทับตราบริษัทรับรองเอกสารทุกฉบับ

เอกสารคนต่างด้าว (นิติบุคคล)

1.สำเนาหน้า Passport ทุกหน้าที่มีตราประทับ (ถ้ามี)
2.สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือสำเนาบัตรสีชมพู (ถ้ามี)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนอื่นๆ ที่ประเทศต้นทางออกให้
4.รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
5.ชื่อพ่อ-แม่ ของคนงาน

หมายเหตุ หลักฐานคนงานหรือหลักฐานประเทศต้นทางออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนเลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่ง

****เงื่อนไขการบริการ ***

– ราคานี้เฉพาะกลุ่มคนต่างด้าวที่มีประกันสังคม เท่านั้น

– ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) และการขอรับการตรวจลงตรา (Visa)

– ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะการยื่นบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวตาม มติครม.5 ก.ค.2566 เท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคนต่างด้าวตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการพิเศษและทำงานเป็นการชั่วคราวได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้รอประกาศจากทางรัฐบาลอีกครั้ง

– ราคาดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ แนวทางการดำเนินการ เท่านั้น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา กรณีประกาศของทางรัฐบาลไม่ได้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอขายในข้างต้น ทั้งนี้ ทางบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง

สำหรับนายจ้างคนไหนกำลังมองหาแรงงานต่างด้าว แต่ไม่มีเวลาดำเนินการด้วยตนเองให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร Jobsworker เป็นผู้ช่วยของคุณดีกว่า บริการแบบเบ็ดเสร็จทุกเรื่องตั้งแต่การคัดบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน มีคุณสมบัติพื้นฐานการทำงานที่ดี ตรวจสอบประวัติส่วนตัว ดูแลด้านเอกสาร ให้คำแนะนำตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยินดีให้คำปรึกษาทั้งนายจ้างและแรงงาน พร้อมช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อได้อย่างดี One Stop Service แห่งเดียวเบ็ดเสร็จยืนยันจากกลุ่มลูกค้าชั้นนำของเมืองไทยที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการกับเรา