ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

ประหยัดเวลา ลดความยุ่งยาก เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

icon

เอกสารสำหรับ MOU

แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

เอกสารมอบอำนาจ MOU

icon

หนังสือ - แบบฟอร์ม

หนังสือแต่งตั้ง

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือแสดงความต้องการแรงงานพม่า

แบบฟอร์มขอโควต้า

แบบฟอร์มสัญญาจ้างแรงงาน

แบบฟอร์มคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ

แบบฟอร์มแจ้งออกงานของแรงงานต่างด้าว

แบบฟอร์มคำขอเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาติให้เข้ามาในราชอาณาจักร(แบบ ตท.2)