Author: webmaster

รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ปลอดภัย มั่นใจ ถูกกฎหมาย 100% ไม่ทิ้งให้เคว้ง ไม่ปล่อยให้รอ มีตัวตนจริงสามารถตรวจสอบได้ ✅ลงทะเบียนคลิกเลย https://forms.gle/iNasdAGhhEVfTK1v7 เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับหาท่านโดยด่วน . ✅มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารพร้อมตอบคำถาม ✅ไขข้อข้องใจทุกเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ✅เก็บทุกรายละเอียด ใส่ใจทุกงาน ✅ราคาเป็นมิตรทักเข้ามาได้เลยครับ ——————————— บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0003/2559 ที่อยู่ 49,51 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร.02-018-8688 ID Line : @jobsworker หรือคลิก http://nav.cx/pgfEa1B Facebook :https://www.facebook.com/jobsworker Website : www.jobsworkerservice.com ...

แรงงานกลุ่ม MoU ที่ครบวาระ 4 ปี ไม่ต้องกลับประเทศ ไม่ต้องทำ MoU ใหม่ !! . ✅สามารถยื่นเอกสารได้แล้ววันนี้ 📥ทักไลน์ด่วนคลิก http://nav.cx/pgfEa1B พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย . รีบมาต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่า (Work permit+VISA) ในไทยได้แล้วที่บริษัทจ๊อบส์ ครบ จบ ที่นี้ . ค่าธรรมเนียมต่อวีซ่า 1900 บาท 2 ปี ค่าบริการ 1530 บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 1900 บาท 2 ปี ค่าบริการ 1070 บาท ตรวจสุขภาพ+ใบรับรองแพทย์กลุ่มมีประกันสังคม 500 บาท รวม 6,900 บาท ***ราคาดังกล่าวรวม Vat แล้ว ***ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการถ่ายบัตรชมพู ***ทางบริษัทมีบริการพาไปถ่ายบัตรชมพูและติดต่อกับเขตให้ ——————————— บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0003/2559 ที่อยู่ 49,51 ถ.สุขสวัสดิ์...

[caption id="attachment_2739" align="aligncenter" width="1024"] รับทำเอกสารแรงงานต่างด้าว[/caption] รับทำเอกสารแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา บัตรชมพูหมดอายุ 31 มีนาคม 2565 นี้ สามารถยื่นเอกสารได้แล้ววันนี้ถึง15มีนาคม2565 เท่านั้น ทักไลน์ด่วนคลิก http://nav.cx/pgfEa1B พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ง่ายๆ แค่ติดต่อเรา พร้อมชำระค่าบริการรวม เพียง 5575 บาท เท่านั้น!! เราจะเร่งดำเนินการให้ดังนี้ ขั้นที่ 1 ยื่นต่อใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 มี.ค.2565 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 1 ปี 1000 บาท ค่าบริการ 1070 บาท รวมเป็นเงิน 2070 บาท . ขั้นที่ 2 ตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ -กรณีมีประกันสังคม แนบหลักฐานการส่งเงินสมทบประกันสังคม (เดือนล่าสุด) -กรณีไม่มีประกันสังคม ค่าประกันสุขภาพ (อาคเนย์ประกันภัย) 990 บาท -กลุ่มแม่บ้าน จะต้องตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ณ รพ.รัฐ ตามสถานที่ทำงาน เท่านั้น . ขั้นสุดท้าย ยื่นคำร้องขออยู่ต่อ (Visa) ค่าธรรมเนียม Visa...

แนวทางของมติครม. 28 กันยายน 2564 นะครับ . ทั้งนี้นายจ้างที่สนใจอยากดำเนินการ สำหรับแรงงานกลุ่มนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ . 1)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติผิดกฎหมาย ไม่ได้ขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย . **แบบผิดกฎหมายนั่นเอง** . 2)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ดำเนินการขออนุญาตทำงานตามมติ 29 ธ.ค.63 แต่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ . [caption id="attachment_2712" align="alignleft" width="300"] ขั้นตอน และ เวลา ของ มติ ครม. 28กันยายน 2564[/caption] มีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้ เอกสารนายจ้าง 1.กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 1.1 สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด 1.2 สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 4 ชุด . 2.กรณีเป็นนิติบุคคล 2.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  4 ชุด พร้อมลงนามและประทับตราบริษัททุกหน้า 2.2 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ+สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการที่มีอำนาจลงนาม 4 ชุด . เอกสารคนงาน -...

ล่าสุด !! 2564 แรงงานต่างด้าว ต้องทำอะไรบ้าง แรงงานต่างด้าวกลุ่มไหน ต้องทำอะไร มีบัตรชมพูที่ใกล้หมดอายุ สามารถต่อได้หรือไม่ ? สรุปมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โดยครม.มีมติเห็นชอบผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ โดยสามารถตรวจสอบได้จาก บัตรชมพู และใบแจ้งออก  1.กลุ่มมติ 20 ส.ค. 62  2.กลุ่มมติ 4 ส.ค. 63 3.กลุ่มมติ 10 พ.ย. 63 4.กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง เพราะผลของกฎหมาย [caption id="attachment_2697" align="aligncenter" width="792"] มติ ครม 13 กรกฎาคม 2564[/caption] [caption id="attachment_2698" align="aligncenter" width="793"] มติ ครม 13 กรกฎาคม 2564[/caption] [caption id="attachment_2699" align="aligncenter"...

การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงแต่จะต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่การเอาใจใส่เรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแรงงาน ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นฐานที่สำคัญเช่นกัน  เพราะการปฏิบัติต่อแรงงานจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย ดังนั้น องค์กรควรมีแนวทางการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุมตามกฎหมายของประเทศและหลักการสากล  สิทธิมนุษยชนคืออะไร ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับสิทธิมนุษยชนกันก่อน สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มีมาแต่กำเนิด และความเสมอภาคที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ หรือสถานะอื่นใด โดยปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วมภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ที่คุ้มครองบุคคลที่อยู่ในเขตอำนาจรัฐ 7 ด้าน ได้แก่ สิทธิเด็ก สิทธิสตรีที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ  สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิคนพิการ  การห้ามเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ การห้ามการทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ำยีศักดิ์ศรี จะเห็นได้ว่าทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวชาติใด ๆ ต่างก็มีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานกันทั้งนั้น จึงเป็นเรื่องที่นายจ้างไม่ควรมองข้าม  ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นบ่อย ปัจจุบันพบว่าองค์กรภาคธุรกิจหลายแห่งได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายด้านและเกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งรวมถึงการละเมิดสิทธิแรงงานต่างด้าวด้วย เช่น ไม่มีสัญญาจ้าง การจ้างงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายแรงงาน หรือการขัดขวางจัดตั้งสหภาพแรงงาน ผู้หญิงได้รับค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชายหรือเลิกจ้างเมื่อตั้งครรภ์ รวมไปถึงความปลอดภัยในการทำงาน...

อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยในปัจจุบันมีความต้องการด้านแรงงานเพิ่มขึ้น และด้วยจำนวนแรงงานชาวไทยมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ จึงจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาชีพแม่บ้านทำความสะอาด พนักงานในร้านอาหาร ไปจนถึงแรงงานก่อสร้าง  อย่างไรก็ตาม การจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายอาจเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับนายจ้าง เพราะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และต้องเตรียมเอกสารหลายอย่าง โดยเฉพาะเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่ต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก การใช้บริการบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศจึงเป็นทางเลือกที่ดี มาดูกันว่าเพราะเหตุใด นายจ้างจึงควรใช้บริการบริษัทตัวแทนนำเข้าแรงงาน ทำไมต้องจ้างผ่านบริษัท บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทเหล่านี้จะมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญช่วยอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษากับนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งแต่ละบริษัทอาจมีรายละเอียดการให้บริการที่แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วการจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านบริษัทตัวแทนมีข้อดีหลัก ๆ ดังนี้ เอกสารครบ ถูกต้องตามกฎหมาย ปัญหาใหญ่ที่ทำให้นายจ้างหลาย ๆ รายถอดใจกับการจ้างแรงงานต่างด้าวคือขั้นตอนที่ยุ่งยากในการดำเนินการ รวมถึงความไม่รู้หรือไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมายที่มีความซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง การใช้บริการจากบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวจะทำให้นายจ้างสามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสะดวกสบาย โดยบริษัทจะเข้ามาช่วยตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของนายจ้าง การจัดเตรียมและดำเนินการทำเอกสารต่าง ๆ จนถึงขั้นตอนการพาลูกจ้างมายังสถานที่ทำงานในประเทศไทย  มีที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ การมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะแม้ว่าจะสามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ได้เรียบร้อยแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้จะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม อย่างน้อยเมื่อเอกสารสำคัญ เช่น ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) วีซ่า (Visa) หมดอายุ นายจ้างก็จะต้องพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการต่ออายุตามกฎหมาย นอกจากนี้ระหว่างการทำงานอาจเกิดปัญหาเล็ก...

แรงงาน MoU เมื่อครบวาระ 2 ปีแล้ว ต้องทำยังไง? คลิ๊กที่นี่เพื่อไปฟัง>> https://youtu.be/2zHPtNKwSEM กระบวนการดำเนินการทำ MOU นั้น แรงงานต่างด้าวจะได้รับสิทธิการทำงานในไทยได้ 4 ปี ซึ่งครั้งแรกแรงงานต่างด้าวจะได้รับสิทธิในการทำงาน 2 ปี และหลังจากครบ 2 ปี แรงงานต่างด้าวสามารถขอทำงานต่อได้อีก 2 ปี รวมเป็น 4 ปี ซึ่งหากนายจ้างหรือแรงงานต่างด้าวไม่ได้ไปต่อทันในเวลาที่กำหนดอาจทำให้ต้องเสียค่าปรับ หรือต้องดำเนินการทำ MOU ใหม่ การต่อ MoU 2 ปีหลัง สามารถทำล่วงหน้าได้ แต่ไม่สามารถทำได้หากเกินกำหนดแล้ว วีซ่า ต้องดำเนินการต่อล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ 45 วัน ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต้องดำเนินการต่อล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ 30 วัน ขั้นตอนการดำเนินการต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนใบอนุญาตทำงานขาด ตรวจร่างกาย นายจ้างต้องพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน...

แรงงานกลุ่ม MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อยู่ในประเทศไทยและแรงงาน MoU (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก>> https://www.jobsworkerservice.com/รู้จักแรงงานต่างด้าว) ที่กำลังดำเนินการทางรัฐบาลก็ได้มีมาตรการออกมาแก้ไขปัญหาดังนี้                กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ดำเนินการตามขั้นตอน MOU หรือ Memorandum of Understanding คือเอกสารหรือหนังสือที่มีการบันทึกข้อตกลง หรือความเข้าใจระหว่างองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยตัวแทนของทุกฝ่ายจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงนั้นเพื่อให้เอกสารมีผลบังคับใช้ ดังนั้นแรงงานต่างด้าว MOU ก็คือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อตกลง MOU ระหว่างรัฐบาลประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ในกลุ่มนี้แรงงานจะถือเล่มพาสปอร์ตจากประเทศต้นทาง และมีใบอนุญาตทำงาน วีซ่า ทั้งสิ้น 2 ปี และสามารถทำการยื่นต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเพิ่มได้อีก 2 ปี รวมเป็นทั้งสิ้น 4 ปี และเมื่อครบ 4 ปีแล้ว แรงงานกลุ่มนี้ในสถานการณ์ปกติจะต้องทำการกลับประเทศต้นทาง และดำเนินการทำ MoU กลับเข้ามาใหม่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...