แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่มีประกันสุขภาพ เกิดอุบัติเหตุใครรับผิดชอบ

ปัจจุบันยังคงมีการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย เพราะนายจ้างมองว่าการทำเอกสารเพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องนั้นมีความยุ่งยากและต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก แต่ในความจริงแล้วการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอาจเพิ่มความยุ่งยากมากกว่าเดิมเสียอีก เพราะนอกจากนายจ้างและลูกจ้างจะได้รับโทษตามกฎหมายแล้ว ยังทำให้แรงงานต่างด้าวไม่ได้รับสิทธิ์จากประกันภัยต่าง ๆ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ไม่สามารถทำประกันได้ ดังนั้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ นายจ้างอาจต้องเสียค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างด้วยตนเอง  หากไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น นายจ้างควรรีบดำเนินการทำเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายและทำประกันให้กับแรงงานต่างด้าว  

แรงงานต่างด้าวต้องทำประกันอะไรบ้าง 

จากที่คณะรัฐมนตรีมีประกาศให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนเดือนมีนาคม 2563 หากเกินกำหนดจะถือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ซึ่งการต่ออายุครั้งนี้เป็นการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ชนิดพิเศษ คือ แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ และต้องทำประกันสังคมทุกคน หากไม่เคยทำประกันสังคมมาก่อน แรงงานต่างด้าวต้องซื้อประกันสุขภาพแบบ 3 เดือน เนื่องจากผู้ประกันตนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมเป็นเวลา 3 เดือนจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้

อยากทำประกัน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ประกันสุขภาพ

ก่อนจะทำประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อน โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือสำเนาเอกสารเดินทาง (Travel Document) หรือสำเนาเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) ของแรงงานต่างด้าว
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลอ้างอิงที่แรงงานต่างด้าวพักอาศัย
 4. สำเนาหนังสือรับรองสิทธิ์ประกันสังคมหรือเอกสารรับรองการส่งเงินสมทบของแรงงานต่างด้าวกรณีนายจ้างอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม (ถ้ามี)
 5. ใบรับคำขออนุญาตทำงาน หรือใบอนุญาตทำงาน หรือหนังสืออนุญาตให้รับคนต่างด้าวทำงาน (ใบโควต้า) ที่ออกโดยกรมการจัดหางาน (ถ้ามี)
 6. ตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลตามรายชื่อดังนี้
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลกลาง
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 • โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
 • โรงพยาบาลลาดกระบัง
 • โรงพยาบาลสิรินธร

หลังจากตรวจสุขภาพแล้วสามารถขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลที่แรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือสำเนาเอกสารเดินทาง (Travel Document) หรือสำเนาเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) ของแรงงานต่างด้าว
 2. ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานค่าตรวจสุขภาพ
 3. ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานค่าประกันสุขภาพ
 4. เอกสารขอมีบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตามแบบที่กำหนด

ประกันสังคม 

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน นายจ้างสามารถไปขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่

แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01) ต้องใช้เอกสารดังนี้

กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล

 1. แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
 2. แผนที่ตั้งและภาพถ่ายของสถานประกอบการ
 3. หลักฐานแสดงตัวของนายจ้าง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง
 4. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

กรณีเจ้าของคนเดียว

 1. แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
 2. แผนที่ตั้งและภาพถ่ายของสถานประกอบการ
 3. หลักฐานแสดงตัวของนายจ้าง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง
 4. หนังสือสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 5. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) ต้องใช้เอกสารดังนี้

 1. แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
 2. ใบอนุญาติทำงาน (Work Permit) และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (Passport)

การเตรียมเอกสารอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและหากเกิดความผิดพลาดอาจทำให้นายจ้างเสียเวลาได้ บริษัท จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส บริการทำประกันต่าง ๆ ให้กับแรงงานต่างด้าว พร้อมทำเอกสารอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นทำประกันสังคมหรือประกันสุขภาพ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-018-8688

แรงงานต่างด้าวได้สิทธิการคุ้มครองอะไรบ้างจากประกันต่าง ๆ 

แม้ว่าการทำประกันสุขภาพและประกันสังคมให้กับแรงงานต่างด้าวจะต้องเสียเงินและเสียเวลา แต่ประโยชน์ที่ได้ก็คุ้มค่ากับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง โดยสิทธิการคุ้มครองของประกันทั้งสองแบบมีความแตกต่างกัน ดังนี้

ประกันสุขภาพ

สิทธิประโยชน์จากประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว คือ

 1. การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพทั่วไป
 2. การส่งเสริมสุขภาพ
 3. การเฝ้าระวังโรค
 4. การป้องกันและการควบคุมโรค

ประกันสังคม

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับสิทธิความคุ้มครอง 7 กรณีจากกองทุนประกันสังคมเช่นเดียวกับแรงงานไทย คือ

 1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
 2. กรณีคลอดบุตร
 3. กรณีทุพพลภาพ
 4. กรณีเสียชีวิต
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร
 6. กรณีชราภาพ
 7. กรณีว่างงาน

แรงงานต่างด้าวต้องทำประกันสังคมทุกคน หากไม่ทำจะถือว่าผิดกฎหมาย และทำให้เสียสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ยิ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุนายจ้างอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก  บริษัท จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าว เราให้บริการอย่างครอบคลุมทั้งการทำ MOU และการทำประกันต่าง ๆ ให้คุณมั่นใจได้เลยว่า บริการจากเรานั้น ถูกต้อง แม่นยำ ครบวงจร ลดความยุ่งยากให้กับคุณได้อย่างแน่นอน เพราะเรา ดูแลแรงงานดุจญาติมิตร ดูแลนายจ้างเหมือนหุ้นส่วนร่วมลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-018-8688