อาชีพแรงงานต่างด้าวห้ามทำ

แรงงานหรรษา ปี2562 จับตาอาชีพต้องห้ามของแรงงานต่างด้าว

ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา “กรมการจัดหางาน” เปิดฉากเดินหน้าขับเคลื่อน ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายซึ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ…

ย้ำว่า…แรงงานต่างด้าว “ขายสินค้า” มีความผิดตามกฎหมาย อาชีพขายของหน้าร้าน หรือเร่ขายของ เช่น ขายผลไม้ ดอกไม้ เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำตามกฎหมาย

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-7 พฤษภาคม 2562 ได้ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 1,229 คน เป็นงานเร่ขายสินค้า 701 คน งานขายของหน้าร้าน จำนวน 501 คน นับรวมถึงงานอื่นๆ ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัย วินมอเตอร์ไซค์ นวดแผนไทย…เสริมสวย 27 คน

ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 378 คน…เป็นสัญชาติเมียนมามากที่สุด 126 คน รองลงมาเป็นเวียดนาม 98 คน…ลาว 63 คน…กัมพูชา 51 คน…อินเดีย 34 คน…จีน 2 คน และอื่นๆ 4 คน และผลักดันส่งกลับแรงงานแล้ว 211 คน คิดเป็นเงินค่าปรับรวม 1,055,000 บาท

การกำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 ได้แก่ งานกรรมกร, งานกสิกรรม, งานเลี้ยงสัตว์, งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานควบคุมดูแลฟาร์ม

งานก่ออิฐ, งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น, งานแกะสลักไม้, งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ, งานขายของหน้าร้าน, งานขายทอดตลาด, งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการบัญชี ยกเว้นงานตรวจสอบภายในชั่วคราว

งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย, งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย, งานทอผ้าด้วยมือ, งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่, งานทำกระดาษสาด้วยมือ, งานทำเครื่องเขิน, งานทำเครื่องดนตรีไทย, งานทำเครื่องถม, งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก

งานทำเครื่องลงหิน, งานทำตุ๊กตาไทย, งานทำที่นอนผ้าห่มนวม, งานทำบาตร, งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ, งานทำพระพุทธรูป, งานทำมีด, งานทำร่มด้วยกระดาษหรือผ้า, งานทำรองเท้า, งานทำหมวก, งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ไม่รวมที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ, งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ, งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย, งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา

งานมวนบุหรี่ด้วยมือ, งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว, งานเร่ขายสินค้า, งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ, งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ, งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ, งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี…หมายเหตุ ตามมติคณะรัฐมนตรี ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ…พม่า ลาว และกัมพูชา ทำงานได้ 2 อาชีพ คือ 1.งานกรรมกร และ 2.งานบ้าน

ตัดฉากไปช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายนที่ผ่านมา ผลสำรวจสถิติแรงงาน 3 สัญชาติเข้าออกประเทศไทยมียอดรวมกว่า 5.3 แสนคน อีกประเด็นสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการเดินทางเข้า-ออกของแรงงานต่างด้าว…

แรงงานต่างด้าวกลับช่วง 1–31 พฤษภาคม 2562 ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท และหลัง 31 พฤษภาคม 2562 หากนายจ้างจะจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานในประเทศไทย ต้องนำเข้ามาทำงานตามระบบ MOU เท่านั้น

เพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน บอกว่า ขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนที่ช่วยกันดูแล อำนวยความสะดวก รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการเดินทางเข้า-ออกของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาช่วงเทศกาลสงกรานต์

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ถือหนังสือเดินทางเอกสารแทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งกรรมกร คนรับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษา

และ…ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล รวมถึงผู้ติดตามซึ่งอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ได้รับการตรวจลงตราวีซ่าประเภทผู้ติดตาม เดินทางเข้า-ออกประเทศเพื่อกลับบ้านไปร่วมประเพณีสงกรานต์ระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2562 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม Re-Entry จำนวน 1,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 5-30 เมษายน 2562 มีแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย ทั้งสิ้น 532,677 คน โดยเดินทางออกจำนวน 241,521 คน และเดินทางเข้าจำนวน 291,156 คน เป็นสัญชาติเมียนมามากที่สุด 330,604 คน

รองลงมาเป็น…สัญชาติกัมพูชา 106,883 คน และสัญชาติลาว 95,190 คน

โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาจะมีทั้งกลุ่มแรงงานกลับบ้านช่วงสงกรานต์ กลุ่มที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย และกลุ่มนำเข้าตามระบบ MOU ซึ่งเฉลี่ยประมาณ 33,000 คนต่อเดือน

พบว่า…ในปี 2561 ที่ผ่านมามีแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกจำนวน 240,251 คน ซึ่งในปี 2562 มีแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 292,426 คน คิดเป็น 121.72%

ขณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีสถิติเข้า-ออกสูงสุด 10 ลำดับแรก คือ หนึ่ง…ตม.จ.ตาก สอง…ตม.จ.สระแก้ว สาม…ตม.จ.อุบลราชธานี สี่…ตม.จ.มุกดาหาร ห้า…ตม.จ.จันทบุรี หก…ตม.จ.ระนอง เจ็ด…ตม.จ.กาญจนบุรี แปด…ตม.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เก้า…ตม.จ.เชียงราย และ สิบ…ตม.จ.นครพนม

ข้อมูลช่วงสัปดาห์แรกเดือนพฤษภาคมที่มาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถิติแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้าราชอาณาจักรรวม 693 คน แยกเป็นสัญชาติเมียนมา 283 คน…กัมพูชา 256 คน และลาว 154 คน

ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้รวมทั้งสิ้น 1,386,000 บาท

อธิบดีเพชรรัตน์ ย้ำทิ้งท้ายว่า ขณะนี้พ้นกำหนดระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม Re-Entry จำนวน 1,000 บาท แล้ว ดังนั้น…หากแรงงานต่างด้าวกลับช่วง 1-31 พฤษภาคม 2562 ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท และต้องขอรับวีซ่าใหม่ โดยอยู่ได้เท่าสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต

แต่…หากหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จะเข้ามาทำงานอีกไม่ได้

หากนายจ้างประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวคนเดิมทำงานในประเทศไทยต่อไป จะต้องนำแรงงานคนเดิมกลับเข้ามาทำงานตามระบบ MOU เท่านั้น โดยในปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-เม.ย.62) มีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทย 230,400 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 “กรมการจัดหางาน”.

CREDIT : thairath.co.thบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ 49,51 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

Tel.02-018-8688  / 02-427-5934
ID Line : @jobsworker
Facebook : www.facebook.com/jobsworker/
Website : www.jobsworkerservice.com