อยากให้แรงงานทำงานอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาตทำงานพร้อมวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

อยากให้แรงงานทำงานอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาตทำงานพร้อมวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

สำหรับตัวแรงงานต่างชาติ (แรงงานต่างด้าว) ที่สนใจเข้ามาทำงานในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงองค์กรต่างๆที่ สนใจจะจัดหาแรงงานต่างด้าว จะต้องมีการขออนุญาตและทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องทั้งหมด ได้แก่การมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่า (Visa) ซึ่งขั้นตอนของการเตรียมเอกสารก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อการพิจารณาให้ผ่านอย่างง่ายดาย ซึ่งแต่ละประเภทของการยื่นขอต้องประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

การทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) สำหรับแรงงานต่างชาติ

แรงงานต่างชาติ (ต่างด้าว) ที่จะเข้ามาทำงานในเมืองไทย ขั้นตอนแรกต้องมีการขอใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit ให้เรียบร้อย แต่ละครั้งจะมีอายุ 1 ปี และต้องต่อใบอนุญาตนี้ไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้มีเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับหน่วยงานที่สามารถรับชาวต่างชาติเข้ามาทำงานได้ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท มีพนักงานคนไทย 4 คน ต่อพนักงานต่างชาติ 1 คน 

คำแนะนำคือหลังจากเดินทางเข้ามาถึงเมืองไทยเรียบร้อยควรรีบทำ Work Permit ทันที เพราะกรณีทำเดือนสุดท้ายหลังได้วีซ่าก็จะเสียสิทธิ์เรื่องการขอขึ้นประกันสังคม และการยื่น ภงด.1 ไม่ทันในการต่อวีซ่า 1 ปี เนื่องจากต้องมีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน และถ้าไม่มีใบอนุญาตทำงานองค์กรจะไม่สามารถจ่ายเงินค่าจ้างให้กับแรงงานอีกด้วย

ซึ่งเอกสารทำใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างชาติ ประกอบไปด้วย

 • แบบคำขอ ต.ม.1 และรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร (1 นิ้วครึ่ง) 3 รูป (ต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช่รูปที่มาจากคอมพิวเตอร์หรือโพลารอยด์ )
 • หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เพื่อชี้แจงเหตุผลในการจ้างแรงงานต่างชาติ สำหรับบริษัทผ่าน B.O.I หรือ กนอ ต้องยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบายเหตุผลที่ไม่ยื่นใช้สิทธิ์ B.O.I หรือ กนอ. และแนบสำเนาบัตรส่งเสริม 
 • สัญญาจ้าง (หนังสือรับรองการจ้างงาน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของแรงงาน
 • ใบรับรองแพทย์จากที่แรงงานได้ไปตรวจแล้ว
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใช้สำหรับการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
 • หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง (หากนายจ้างเป็นคนต่างด้าวให้ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

นอกจากเอกสารในการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างชาติแล้วก็ยังต้องใช้เอกสารสำหรับประกอบการพิจารณาตามลักษณะหรือประเภทของกิจการที่ทำ แบ่งออกได้ดังนี้

สถานประกอบการเอกชน

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน ) กรณีเป็นนิติบุคคลต่างด้าวต้องยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และต้องมีการใช้หลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศด้วย
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01 และ ภ.พ. 20) และกรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีเอกสารระบุประเภทกิจการ ภ.พ. 09 
 • หากนายจ้างเป็นชาวต่างชาติต้องแนบสำเนาใบอนุญาตทำงานตัวนายจ้าง แต่ถ้านายจ้างไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องมีการรับรองมอบอำนาจจาก Notary Public และสถานทูตไทยสำหรับให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อการลงนามแทน
 • หากนายจ้างทำธุรกิจที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตดำเนินกิจการจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ใบอนุญาตองค์กรอาหารและยา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตสำหรับใช้สถานที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร เป็นต้น
 • บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว พร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงานสำหรับคนที่ทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ  แผนภูมิแบ่งหน้าที่การทำงานและแผนที่ตั้งสถานประกอบการ
 • สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคมเดือนล่าสุด และสำเนาเอกสารรายได้รอบปัจจุบัน ประกอบด้วย งบการเงิน และ ภงด.50 หรือ ภงด. 51 (สำหรับปีล่าสุด) และ ภพ.30
 • รูปถ่ายสถานประกอบการทั้งหมด 4 รูป แบ่งเป็น ป้ายชื่อบริษัท 1รูป บริเวณด้านหน้าเห็นตัวอาคาร 1รูป และภายในสถานประกอบการ 2รูป

โรงเรียนเอกชนหรือมหาวิทยาลัยเอกชน

 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูหรือผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ (สำหรับผู้ทำอาชีพครูหรือผู้สอน) สัญญาจ้าง ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนต้องมีหนังสือรับรองหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ระบุชื่อคนต่างชาติ ตำแหน่งและระยะเวลาจ้างงาน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งครูฝึกสอน หรือใบผ่อนผันใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ใบอนุญาตการเป็นครูใหญ่ และใบอนุญาตการเป็นผู้จัดการ รวมถึงใบอนุญาตอื่น ๆ (ถ้ามี) สำเนาใบจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย
 • เอกสารระบุวุฒิการศึกษาหรือเอกสารระบุผลการศึกษารายวิชา และเอกสารระบุประสบการณ์การเป็นครู (ถ้ามี)

หน่วยงานราชการ

 • หนังสือรับรองจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เขตการศึกษา (กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล ) อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาการจ้างงาน
 • หากเป็นครูโรงเรียนรัฐบาลต้องแสดงใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ) ยกเว้น ตำแหน่งครูฝึกสอน

มูลนิธิหรือสมาคม

 • หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ สมาคม ระบุวัตถุประสงค์ เอกสารบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

กิจการถ่ายหรือทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

 • หนังสือรับรองจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน พร้อมรายชื่อ – ตำแหน่งงาน และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน6 เดือน)

การทำวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติ

แรงงานต่างชาติ (ต่างด้าว) ที่จะเข้ามาทำงานในเมืองไทย ต้องมีการขอวีซ่าประเภท B หรือ วีซ่าธุรกิจ (Non-B) มีระยะเวลาอยู่อาศัย 1 ปี สามารถขอได้ที่สถานทูตไทยประเทศตนเองหรือกรณีเดินทางเข้ามาไทยแล้วให้ดำเนินการผ่านสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ไม่ว่าจะขอวีซ่า Non-B โดยตรงหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่าก็ตามต้องเหลือระยะเวลาพำนักอาศัยตามวีซ่าไม่ต่ำกว่า 21 วัน ซึ่งเอกสารประกอบไปด้วย

 • แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86) แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม.87) 
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ทำวีซ่า
 • รูปถ่ายขนาด 4x6 ซ.ม. 6 รูป 
 • ค่าธรรมเนียม  2,000 บาท 
 • หนังสือระบุเหตุผลจำเป็นที่ต้องจ้างงานคนต่างด้าว การขอความร่วมมือในการขอรับ หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ระบุชื่อ ตำแหน่ง ความรู้ความสามารถ พร้อมคำขอเปลี่ยนวีซ่าจาก ผ. 30 หรือ TR เป็น Non-B) 
 • หนังสือรับรองการจ้างงานตามแบบของกรมการจัดหางาน (ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน) 
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 ภพ. 20  และ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน 
 • สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด (หากไม่มีต้องชี้แจงได้ชัดเจน) 
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) (หากไม่มีต้องชี้แจงได้ชัดเจน) 
 • สำเนาหลักฐานด้านการศึกษา 
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1) ย้อนหลัง 3 เดือน        
 • รูปภาพสถานประกอบการ ต้องถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงาน บรรยากาศภายในสถานที่ทำงาน 7-10 ภาพ
 • แผนที่บริษัท 
 • กรณีบริษัทได้รับการสงเสริม BOI ต้องแสดงหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรม หรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย แต่ถ้าไม่มีเอกสารดังกล่าวให้แสดงหนังสืออนุมัติตำแหน่งจาก BOI (ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 14 วัน)

นี่คือข้อมูลของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการของใบอนุญาตทำงานและวีซ่าหากต้องการจ้างแรงงานต่างชาติ (ต่างดาว) อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อทุกอย่างผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถทำงานได้แบบไร้กังวล