ไทยเมียนมาประชุม - Jobsthailand

ไทย-เมียนมา ประชุมระดับวิชาการ มุ่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน และคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงาน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน นำคณะผู้แทนไทยประชุมระดับวิชาการเมียนมา-ไทย ร่วมกับ นายอู วิน เชน (U Win Shein) อธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ตรวจคนเข้าเมืองและประชากรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน
เปิดเผยภายหลังการประชุมระดับวิชาการเมียนมา-ไทย ร่วมกับ นายอู วิน เชน อธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงานตรวจคนเข้าเมืองและประชากรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ว่าที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นที่สำคัญของฝ่ายไทย เช่น
1.การจัดส่งแรงงานประมงเข้ามาทำงานตาม MOU
2. การจ้างงานระยะสั้น
3. การตรวจสุขภาพจากประเทศต้นทาง
4. การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของแรงงาน
5. การจัดเตรียมแรงงานเมียนมาเพื่อให้นายจ้างไทยได้คัดเลือก ขณะที่ฝ่ายเมียนมา
มีประเด็นการหารือที่สำคัญ เช่น
1.จัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temporary Data Collection Center)
2. การจัดส่งแรงงานเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยตาม MOU โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้ามาทำงานในกิจการประมง
3. มาตรการคุ้มครองสิทธิให้กับแรงงานเมียนมาที่ทำงานประเทศไทย นอกจากนั้น ยังมีประเด็นอื่นๆ เช่น การขึ้นบัญชีดำ (Black List) บริษัทจัดหางานนายจ้างและตัวแทนนายจ้างของทางการเมียนมา
การกำหนดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนในการนำเข้าแรงงานตาม MOU เป็นต้น

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวอีกว่า การประชุมหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายหวังว่า จะได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศไทยการคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงาน
การเข้าถึงช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน รวมทั้งการเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยถูกกฎหมายตาม MOU ด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างและประโยชน์ต่อนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานเมียนมาต่อไป

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ 49,51 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
Tel.02-018-8688
ID Line : @jobsworker
Facebook : www.facebook.com/JWSThailand
Website : www.jobsworkerservice.com