เพราะอะไรทำไมถึงต้องทำเอกสารแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง

เพราะอะไรทำไมถึงต้องทำเอกสารแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง

เอกสารแรงงานต่างด้าว เป็นเรื่องสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ ผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว จะต้องดำเนินการส่วนนี้ให้ถูกต้อง หากเลือกใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ เช่นเดียวกับ Jobsworker ที่ก่อตั้งมากว่า 20 ปี และทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ มากกว่า 20 แห่ง จึงค่อนข้างแม่นยำในเรื่องของการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้อง

ความสำคัญของเอกสารแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวเมื่อเข้าประเทศมาเพื่อทำงาน จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องจะมีเอกสารที่พิสูจน์ได้ว่าผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว ทำให้เอกสารแรงงานต่างด้าวมีความสำคัญ กรณีที่มีการตรวจสอบ และพบว่าแรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง จะถูกส่งกลับประเทศ ส่วนผู้ประกอบการเองก็จะถูกดำเนินคดีตามข้อบังคับกฎหมายแรงงานต่างด้าว

เอกสารแรงงานต่างด้าว มีอะไรบ้าง

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง มีตราประทับ Non Immigrant L-A ที่ยังไม่หมดอายุ
 2. วีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ
 3. ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เล่มสีน้ำเงิน หรือใบอนุญาตทำงานที่ยังไม่หมดอายุ และต้องระบุนายจ้างตรงกับที่ทำงานปัจจุบัน
 4. บัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู ต่างด้าว) ซึ่งด้านหลังมีใบอนุญาตทำงานและยังไม่หมดอายุ

เอกสารทั้ง 4 อย่างนี้จะแสดงให้เห็นว่าแรงงานต่างด้าวคนนั้น เป็นแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว และสามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารที่ใช้ทำเรื่องขออยู่ต่อแรงงานต่างด้าว

แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาและนายจ้างเป็นนิติบุคคล

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา ต้องใช้เอกสาร ดังนี้

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) 
 2. แบบคำขอ ตม.7 
 3. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)
 5. สำเนา ทร.38/1 (ต้องรับรองสำเนา)
 6. สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องรับรองสำเนา)
 7. แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของแรงงานต่างด้าว
 8. หนังสือรับรองแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) 
 9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
 10. สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
 11. สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)
 12. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้) 
 13. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล ต้องใช้เอกสาร ดังนี้

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) 
 2. แบบคำขอ ตม.7 
 3. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)
 5. สำเนา ทร.38/1 (ต้องรับรองสำเนา)
 6. สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องรับรองสำเนา)
 7. แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของแรงงานต่างด้าว
 8. หนังสือรับรองแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) 
 9. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนของนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดฉบับนายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
 10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
 11. สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
 12. สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)
 13. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้)
 14. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล เอกสารรายการที่ 8-13 ต้องประทับตราบริษัทด้วย

กรณีคนต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย 

สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังหาคนต่างด้าวมาทำงาน แต่พบว่าคนต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย กรณีนี้จะต้องส่งตัวกลับประเทศไปก่อน และทำเรื่องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว MoU มาใหม่

เพื่อการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประกอบการควรดำเนินการเรื่องเอกสารให้ถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเอง สามารถใช้บริการ Jobsworker ผู้ให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวมืออาชีพ รองรับการทำเอกสารต่างด้าว one stop service ที่มาพร้อมประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้บริการครบวงจร และพร้อมให้คำปรึกษาด้านการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ดำเนินการด้านเอกสาร ไปจนถึงต่ออายุพาสปอร์ตต่างด้าว