ข้อมูลการปรับเปลี่ยนที่ควรรู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวกลุ่ม MOU

ข้อมูลการปรับเปลี่ยนที่ควรรู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวกลุ่ม MOU

แรงงานต่างด้าวกลุ่ม MOU คือ กลุ่มแรงงานที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยเงื่อนไขการตกลงระหว่างประเทศต้นทางและปลายทาง ซึ่งประเทศไทยได้มีการทำสัญญาดังกล่าวเอาไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งแรงงานของประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม (แต่ส่วนมากแรงงานจะมาจาก 3 ประเทศ) โดยล่าสุดก็ได้มีการอัปเดตวิธีปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่ที่ควรรู้เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะมีเรื่องใดบ้าง มาเช็กลิสต์และทำตามคำแนะนำเหล่านี้เลย

เงื่อนไขเรื่องการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าวกลุ่ม MOU 

แรงงานแต่ละกลุ่มแม้อยู่ในเงื่อนไขสัญญา MOU ทว่าด้วยรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อยจึงสามารถแยกข้อมูลออกมาได้ ดังนี้

 1. แรงงาน MOU – มีสิทธิ์เปลี่ยนนายจ้างตามเงื่อนไข 5 + 1
 2. แรงงาน MOU 2 ปีหลัง หรือครบ 4 ปี – ไม่มีเงื่อนไขในการเปลี่ยนนายจ้าง
 3. กลุ่มมติ ครม. 7 ก.พ. 2566 เรื่องการต่อใบอนุญาตตามมติ ครม. – ไม่มีเงื่อนไขในการเปลี่ยนนายจ้าง

อย่างไรก็ตามแรงงานทุกกลุ่มจะต้องทำงานกับนายจ้างคนใหม่ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกมาจากนายจ้างเก่า ซึ่งก่อนหน้านั้นต้องพยายามเร่งหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 30 วัน หากดำเนินการไม่ทันตามกำหนด ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าจะถูกยกเลิก จากนั้นแรงงานจะถูกส่งตัวกลับ

โดยสาเหตุของการย้ายงานออกจากนายจ้างเก่าก็ต้องระบุสาเหตุชัดเจน ไม่คลุมเครือ หลักฐานประกอบทั้งหมด (หากได้รับการเรียกขอจากเจ้าหน้าที่) ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

 • นายจ้างเลิกจ้างโดยขาดเหตุผลอันสมควร / นายจ้างเสียชีวิต
 • นายจ้างล้มละลาย / ปิดกิจการ ไม่สามารถบริหารจัดการต่อได้
 • นายจ้างมีการทำทารุณกรรม / ลูกจ้างถูกนายจ้างทำร้ายร่างกาย
 • นายจ้างไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในสัญญาจ้าง / ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • สภาพแวดล้อม / สภาพพื้นที่ทำงานมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ อันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย จิตใจ 
 • นายจ้างใหม่ยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างเดิม

หน้าที่ของนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ควรรู้

สำหรับนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ามาช่วยทำงานของตนเอง และแรงงานต่างด้าวที่อยากทำงานในเมืองไทยก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องอันเป็นไปตามกฎหมายเรื่องคนเข้าเมือง หมวด 4 การเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว เป็นรายละเอียดที่ครอบคลุมเรื่องการเข้าเมืองของกลุ่มคนเหล่านี้รวมถึงคนที่ตีวีซ่าแล้วแบบครบถ้วน ประกอบไปด้วย

 • เจ้าบ้านต้องทำการแจ้งรายละเอียดที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดตามมาตรา 38 ของ พรบ. คนเข้าเมืองภายใน 24 ชม.
 • แรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่อเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 137 ของ พรบ. คนเข้าเมือง 

ทั้งนี้รายละเอียดแบบลงลึกสำหรับสิ่งที่ต้องกระทำทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวสามารถสรุปได้ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1. กรณีไม่ได้พักที่เดิม ต้องทำการแจ้งเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่อาศัยภายใน 24 ชม. ทั้งของแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง
 2. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักอาศัยกรณีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดและพักอาศัยอยู่เกิน 24 ชม. ต้องแจ้งข้อมูลที่สถานีตำรวจภายใน 48 ชม.
 3. ทำการรายงานตัวภายใน 90 วัน ที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ไม่เกิน 15 วัน หรือแจ้งหลังจากวันนัดรายงานตัวไม่เกิน 7 วัน
 4. กรณีเดินทางออกนอกประเทศต้องดำเนินการทำ Re-Entry Visa ก่อนวันเดินทางจริง และต้องกลับเข้ามายังเมืองไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นเพื่อตรวจลงตราวีซ่าและต่อวีซ่าให้ทัน

รายละเอียดการแจ้งเข้า-ออกภายใน 15 วัน

ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลของแรงงานต่างด้าวกลุ่ม MOU ยังมีเรื่องของการแจ้งรายละเอียดเข้า-ออกทำงานทุกครั้งภายใน 15 วัน แยกออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝั่งนายจ้าง / ผู้จ้าง

ต้องมีการแจ้งเข้าทำงานของแรงงานต่างด้าวภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างงาน ซึ่งการแจ้งจะมีรายละเอียดทั้งชื่อและสัญชาติแรงงาน รวมถึงลักษณะงานที่พวกเขาต้องทำ ส่วนกรณีลูกจ้างลาออกฝั่งนายจ้างต้องทำการแจ้งออกภายใน 15 วันเช่นกัน นับตั้งแต่วันที่แรงงานสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน ทั้งนี้ต้องมีการระบุสาเหตุของการให้ออกจากงานด้วย เพื่อเป็นไปตามมาตรา 13

2. ฝั่งแรงงานต่างด้าว

ต้องมีการแจ้งเข้าทำงานของตนเองภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานวันแรก ซึ่งการแจ้งจะมีรายละเอียดทั้งชื่อนายจ้าง สถานที่ทำงาน และลักษณะงานที่ตนเองทำ รวมถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนนายจ้างทุกครั้งต้องดำเนินการแจ้งด้วยตนเอง เพื่อเป็นไปตามมาตรา 64/2

อย่างไรก็ตามหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งผู้ว่าจ้าง / นายจ้าง กับแรงงานต่างด้าว ไม่ปฏิบัติตามช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้จะได้รับโทษด้วยการปรับเงินไม่เกิน 20,000 บาท 

การปรับลดค่า VISA แรงงานทุกกลุ่ม

อีกข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนของแรงงานต่างด้าวกลุ่ม MOU นั่นคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อต้องต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่างด้าวตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 ซึ่งได้รับอนุญาตให้แรงงานทำงานจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 แบ่งค่าธรรมเนียมออก ดังนี้

 • ยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน มีค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ 100 บาท และค่าต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 900 บาท 
 • การตรวจอนุญาตเพื่อให้อยู่ภายในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว มีการปรับลดค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 500 บาท จากเดิม 1,900 บาท 

นี่คือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลที่เจ้าของธุรกิจและแรงงานต่างด้าวต้องรู้เอาไว้เพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามลำดับ ไม่ยุ่งยากอย่างที่หลายคนกังวล เหนือสิ่งอื่นใดยังช่วยให้ทั้ง 2 ฝ่าย ทำงานร่วมงานกันอย่างสบายใจ สามารถติดต่อบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจรได้วันนี้ เพื่อความสะดวกสบายของคุณ