การทำ MOU Return สัญชาติลาว ถูกต้องตามกฎหมาย ทำงานได้อย่างสบายใจ

การทำ MOU Return สัญชาติลาว ถูกต้องตามกฎหมาย ทำงานได้อย่างสบายใจ

สำหรับการทำ MOU Return สัญชาติลาว คือ วิธีดำเนินการที่จะทำให้แรงงานลาวซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่เอกสารหมดอายุ ไม่มีเอกสาร เอกสารไม่ถูกต้อง ถูกส่งกลับประเทศต้นทางชั่วคราวเพื่อทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องจากนั้นจึงนำแรงงานคนดังกล่าวกลับเข้ามาทำงานในเมืองไทยเหมือนเดิมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 100% ช่วยให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างไม่กระทำผิดกฎหมายอันเป็นสาเหตุของการถูกลงโทษ ซึ่งทางด้านของ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวและต่อใบอนุญาตทุกประเภทพร้อมดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จ

เหตุผลที่จำเป็นต้องทำ MOU Return สัญชาติลาว

ปัจจุบันพี่น้องชาวลาวจำนวนมากเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานในเมืองไทยทั้งแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งทางรัฐบาลเองก็พยายามอย่างมากในการหาแนวทางเพื่อให้คนที่ยังลักลอบดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการถูกส่งกลับประเทศและห้ามเข้าประเทศไทยตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นแรงงานสัญชาติลาวที่รู้ว่าตนเองเข้าข่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไม่มีเอกสาร มีเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวแต่ทำงานในเมืองไทย ใบอนุญาตหมดอายุ ต่อใบอนุญาตไม่ได้ ขึ้นทะเบียนไม่ทัน จำเป็นต้องทำ MOU Return เพื่อให้ตนเองสามารถทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและนายจ้างต่างก็สบายใจ

ขั้นตอนการทำ MOU Return สัญชาติลาว

1. นายจ้างและแรงงานต่างด้าวจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดของตนเองเพื่อยื่นให้กับบริษัทตัวแทนนำเข้าคนต่างด้าว จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส ซึ่งเอกสารประกอบไปด้วย

1.1 นายจ้างบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน 5 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ชุด
 • แผนที่บ้าน 5 ชุด

1.2 นายจ้างนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน 5 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม 5 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม 5 ชุด

ทั้งนี้หากไม่ใช่เจ้าบ้านต้องมีการเพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน
 • หนังสือยินยอมการให้เช่าสถานที่

1.3 เอกสารของแรงงานต่างด้าว

 • รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวของแรงงานขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 6 ใบ
 • สำเนาเอกสารเก่าของแรงงานต่างด้าว ได้แก่ สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า

1.4 ประเภทงานรับเหมาะก่อสร้าง

 • สำเนาสัญญาการรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดินของสถานที่ก่อสร้างในสัญญา
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • แผนที่ของสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

1.5 ประเภทงานแผงลอยร้านค้าร้านอาหารหรือกิจการอื่นๆต้องมีเอกสารเพิ่มเติมตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่เช่นการเกษตรต้องเพิ่มเอกสารโฉนดที่ดิน

1.6 กรณีมีการเช่าสถานที่

 • เอกสารสัญญาเช่า
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
 • แผนที่สถานที่ให้เช่า

2. ทำการรวมเอกสารทั้งหมดให้กับจ๊อบส์เวิร์คเกอร์เซอร์วิส

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดโดยที่ตัวนายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องยุ่งยากใดๆทั้งสิ้น

3. ทำการยื่นรับแบบคำร้องในการขอนำคนต่างด้าวสัญชาติลาวเพื่อเข้ามาทำงานในเมืองไทยที่สำนักจัดหางานจังหวัด

4. ดำเนินการยื่นคำร้องในการขอนำคนต่างด้าวสัญชาติลาวเพื่อเข้ามาทำงานในเมืองไทยที่สถานทูตลาว

5. ส่งเอกสารข้อมูลพาสปอร์ตและรูปถ่ายแรงงานไปยังสำนักจัดหางานประเทศลาวเพื่อทำการขอบัญชีรายชื่อแรงงาน หรือ Name List

6. ทำการยื่นรับ บัญชีรายชื่อแรงงานลาว จ่ายค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาต 2 ปี ที่สำนักจัดหางานจังหวัด

7. ทำการยื่นรับ บัญชีรายชื่อแรงงานลาวที่ได้รับอนุมติจากกรมการจัดหางานแล้วส่งต่อไปยังสถานทูตลาวเพื่อรอกำหนดวันรับแรงงาน

8. ทำการนัดแรงงานเดินทางไปจังหวัดหนองคายเพื่อดำเนินการเอกสารสำหรับอยู่เมืองไทย

9. ทำวีซ่า 2 ปี ตรวจสุขภาพแรงงาน เข้าอบรมที่ศูนย์อบรมเพื่อเตรียมพร้อมรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี

10. แรงงานเดินทางกลับที่พัก

11. นำใบรับรองแพทย์ที่ตรวจเรียบร้อยกับเอกสารที่แจ้งเข้าแรงงานยื่นต่อ สำนักจัดหางานจังหวัด

สิ่งที่แรงงานจะได้รับหลังทำ MOU Return สัญชาติลาว

 • ใบอนุญาตทำงานระยะเวลา 2 ปี (Work Permit)
 • วีซ่าการทำงานระยะเวลา 2 ปี (Visa)
 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • เอกสารผลการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ใบรับรองแพทย์ ประกันสุขภาพ 6 เดือน

โดยแรงงานสัญชาติลาวทุกคนเมื่อดำเนินการทำ MOU Return เรียบร้อย จะสามารถทำงานในเมืองไทยได้เป็นเวลา 4 ปี แบ่งเป็น 2 ปีแรก และต่ออายุเพิ่มเติมอีก 2 ปี

ใช้บริการทำ MOU Return กับ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส ดีกว่ายังไง

จากขั้นตอนทั้งหมดหากนายจ้างหรือแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการเองทั้งหมดจะเป็นเรื่องยุ่งยากมาก การเลือกทำ MOU Return ผ่านผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอย่าง จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จึงเป็นคำตอบที่น่าพึงพอใจสูงสุด บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวและต่อใบอนุญาตทุกประเภท ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ทีมงานทุกคนอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมอเพื่อการทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง จ่ายเงินแล้วรอดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดได้เลย

เมื่อการหาแรงงานต่างด้าวยังคงเป็นทางเลือกสำคัญของธุรกิจแทบทุกประเภท ธุรกิจไหนที่มีแรงงานสัญชาติลาวทำงานอยู่แล้วแต่มีเงื่อนไขเข้าข่ายตามที่กำหนดก็สามารถดำเนินการทำ MOU Return ผ่าน จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส ได้ทันที การันตีถูกต้องตามกฎหมาย 100% ค่าใช้จ่ายไม่แพง พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ต่อทั้งในนายจ้างและตัวแรงงานเองด้วย รวมถึงยังมีบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ ทั้งการนำเข้าแรงงานและการต่อใบอนุญาตทุกประเภท ครบวงจรแบบ One Stop Services