การทำ MOU Return สัญชาติพม่า ถูกต้องตามกฎหมาย ให้พนักงานทำงานอย่างสบายใจ

การทำ MOU Return สัญชาติพม่า ถูกต้องตามกฎหมาย ให้พนักงานทำงานอย่างสบายใจ

สำหรับการทำ MOU Return คือ เงื่อนไขของการทำสัญญาตามข้อกำหนดของ MOU ที่ได้ระบุเอาไว้ แต่จะใช้กับแรงงานชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยทว่าเอกสารติดตัวหมดอายุ หรือ แรงงานที่ทำเอกสารไม่ถูกต้อง หลักการเบื้องต้นคือจะต้องส่งตัวแรงงานคนดังกล่าวกลับไปยังประเทศพม่าจากนั้นจึงดำเนินการนำแรงงานคนดังกล่าวกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งภายใต้เงื่อนไขของ MOU ซึ่งทาง จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส เองก็มีบริการให้แบบครบวงจร สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย การันตีถูกต้องตามกฎหมาย 100% จึงจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้จากประสบการณ์โดยตรง

การทำ MOU Return สัญชาติพม่า สำคัญอย่างไร?

ด้วยกฎหมายของประเทศไทยมีความชัดเจนเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวมากขึ้น ไม่อนุญาตให้แรงงานผิดกฎหมายลักลอบทำงานโดยเด็ดขาด หากถูกจับได้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องได้รับบทลงโทษตามความผิดของตนเอง ดังนั้นหากรู้ว่าแรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสาร มีเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว ไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ หรือแม้แต่ใช้บริการศูนย์ One Stop Services ไม่ทัน ก็จำเป็นต้องให้แรงงานคนดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนของการทำ MOU Return เพื่อให้มั่นใจว่าการกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งถูกต้องตามกฎหมายในกลุ่มแรงงานต่างด้าว MOU

ขั้นตอนการทำ MOU Return สัญชาติพม่า

1. นายจ้างและแรงงานต่างด้าวจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดของตนเองเพื่อยื่นให้กับบริษัทตัวแทนนำเข้าคนต่างด้าว จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส ซึ่งเอกสารประกอบไปด้วย

1.1 นายจ้างบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน 5 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ชุด
 • รูปถ่ายป้ายบ้านเลขที่ สถานที่ทำงาน ลักษณะการทำงาน จำนวน 1 ชุด
 • แผนที่บ้าน 5 ชุด

ทั้งนี้หากไม่ใช่เจ้าบ้านต้องมีการเพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้

 • หนังสือยินยอมการให้ใช้สถานที่ หรือ สัญญาเช่า จำนวน 5 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน จำนวน 5 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน จำนวน 5 ชุด

1.2 นายจ้างนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน 5 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม 5 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม 5 ชุด
 • แผนที่บริษัท 5 ชุด
 • รูปถ่ายป้ายบริษัท สถานที่ทำงาน ลักษณะการทำงาน จำนวน 1 ชุด

*** กรณีประเภทงานรับเหมาก่อสร้าง

 • สำเนาสัญญาการรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดินของสถานที่ก่อสร้างในสัญญา
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • แผนที่ของสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

*** ประเภทเป็นกิจการอื่น ๆ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น สัญญาเช่าแผง ทะเบียนการค้า เป็นต้น

1.3 เอกสารของแรงงานต่างด้าว

 • รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวของแรงงานขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 6 ใบ
 • สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาบัตรประชาชนพม่า (หน้าหลัง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พม่า (หน้าหลัง)

2. เมื่อรวมเอกสารทั้งหมดให้กับ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส เรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดโดยที่ตัวนายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องยุ่งยากใด ทั้งสิ้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน

3. ทาง จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส ติดต่อกับนายจ้างเพื่อเตรียมนัดหมายในการส่งตัวแรงงานชาวพม่ากลับไปยังประเทศต้นทางของตนเอง (เมียนมาร์)

4. ทาง จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส พาแรงงานต่างด้าวกลับไปยังประเทศเมียนมาร์เพื่อดำเนินการทำพาสปอร์ตและเซ็นเอกสารสัญญาจ้างงาน

5. ให้แรงงานเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดหรือที่อยู่อาศัยในเมียนมาร์ของตนเอง หรือกรณียังมีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุก็สามารถกลับมารอในประเทศไทยได้ ใช้เวลาประมาณ 30 วัน

6. แรงงานต้องเดินทางไปยังเมืองเมียวดีเพื่อดำเนินการออกบัตรแรงงานเมียนมาร์แบบ Smart Card

7. ทาง จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส พาตัวของแรงงานกลับมายังศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้าง .ตาก หรือ .ระนอง เพื่อรับเอกสารวีซ่า ตรวจสุขภาพตามโรคที่กำหนด และเข้าศูนย์อบรม

8. แรงงานเดินทางกลับไปยังสถานที่ทำงานของตนเอง

สิ่งที่แรงงานจะได้รับหลังทำ MOU Return สัญชาติพม่า

 • ใบอนุญาตทำงานระยะเวลา 2 ปี (Work Permit)
 • วีซ่าการทำงานระยะเวลา 2 ปี (Visa)
 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • เอกสารผลการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าวและใบรับรองแพทย์

โดยแรงงานสัญชาติพม่าทุกคนเมื่อดำเนินการทำ MOU Return เรียบร้อย จะสามารถทำงานในเมืองไทยได้เป็นเวลา 4 ปี แบ่งเป็น 2 ปีแรก และต่ออายุเพิ่มเติมอีก 2 ปี

ต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย ทำ MOU Return สัญชาติพม่า ได้หรือไม่?

กรณีที่แรงงานชาวพม่าไม่มีเอกสารแรงงานต่างด้าวอะไรเลย แต่อาศัยอยู่ในเมืองไทยก็สามารถทำ MOU Return ได้ตามขั้นตอนที่ระบุเอาไว้ตั้งแต่แรก เพื่อให้ตนเองสามารถใช้ชีวิตและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และยังลดความเสี่ยงการถูกจับกุมและส่งตัวกลับประเทศ รวมถึงยังได้รับบทลงโทษทั้งการปรับเงินและการสั่งห้ามเข้าประเทศไทยอีกด้วย

แรงงานต่างด้าวชาวพม่าห้ามใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อทำงาน

ข้อสำคัญอย่างหนึ่งที่แรงงานต่างด้าวพม่าบางคนอาจไม่รู้หรือรู้แต่ทำเมินเฉยนั่นคือกรณีการทำวีซ่าท่องเที่ยวเสมือนจะเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทยแต่กลับแอบทำงานหาเลี้ยงชีพตนเองแบบนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเนื่องจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นใบอนุญาตชาวต่างประเทศให้เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้นไม่อนุญาตให้หารายได้หรือทำงานใดๆอันก่อให้เกิดรายได้ทั้งสิ้น

เลือกทำ MOU Return กับ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส ดีกว่าอย่างไร

หากเลือกทำ MOU Return ผ่านบริการของจ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิสก็มั่นใจได้เลยว่าทั้งนายจ้างและแรงงานจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ภายใต้การดำเนินงานจากพนักงานมืออาชีพ บริษัทของเราเปิดมายาวนานกว่า 20 ปี อัปเดตข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวอยู่ตลอด พร้อมหาแรงงานต่างด้าวและต่ออายุเอกสารทุกประเภท ราคาคุ้มค่า บริการแบบ One Stop Services จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ปลอดภัย ถูกกฎหมาย 100% ไม่ต้องกังวลใจใดๆทั้งสิ้น

นี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการทำ MOU Return สัญชาติพม่า ซึ่งทั้งนายจ้างและแรงงานต้องศึกษาเอาไว้อย่างละเอียดเพื่อการทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง สบายใจ ไม่กระทำผิดกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น มีความสุขกับการทำงานทั้ง 2 ฝั่ง แม้ใช้ระยะเวลานานสักนิดแต่ก็ยังดีกว่าต้องหลบซ่อนตนเองอย่างแน่นอน