การทำ MOU ให้แล้วเสร็จ สำหรับแรงงานต่างด้าว นายจ้างและแรงงานต้องรู้

การทำ MOU ให้แล้วเสร็จ สำหรับแรงงานต่างด้าว นายจ้างและแรงงานต้องรู้

ทุกวันนี้การจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานถือเป็นสิ่งที่นายจ้างจำนวนมากนิยมทำในหลายประเภทธุรกิจ ด้วยปัจจัยสำคัญคือแรงงานเหล่านี้ถูกคัดสรรมาอย่างดีในด้านของการมีทักษะ บวกกับความขยัน อดแทน มุ่งมั่นในหน้าที่ของตนเอง อย่างไรก็ตามการจะจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ MOU ซึ่งทั้งตัวนายจ้างและลูกจ้างต่างด้าวทุกคนควรรู้เอาไว้เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง ไม่กังวลใจด้านการถูกปรับหรือส่งตัวกลับประเทศ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ MOU ของแรงงานต่างด้าว

การทำ MOU ของแรงงานต่างด้าวเป็นเงื่อนไขสัญญาระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ว่าด้วยเรื่องของการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในด้านของการจ้างงาน (Memorandum of Understanding : MOU) 

ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน มีค่าใช้จ่ายเห็นพ้องว่าเหมาะสมกับทุกฝ่าย และเมื่อครบวาระการทำงาน 4 ปี หลังจากนั้นเมื่อต่ออายุจะได้อีก 2 ปี และยังต่อได้อีก 2 ปี รวมทั้งสิ้นสามารถทำงานได้ตาม MOU  เป็นเวลา 8 ปี ก่อนจะส่งกลับประเทศ หรือกรณีที่มีมติ ครม. อื่นใดก็สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ การลงนาม MOU ระหว่างประเทศไทยกับทั้ง 4 ประเทศเกิดขึ้นมาแตกต่างกัน ดังนี้

  • ประเทศลาว ลงนาม MOU ด้านการจ้างแรงงานเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2545
  • กัมพูชา ลงนาม MOU ด้านการจ้างแรงงานเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2546
  • เมียนมาร์ ลงนาม MOU ด้านการจ้างแรงงานเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2546
  • เวียดนาม ลงนาม MOU ด้านการจ้างแรงงานเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (แต่ทาง Jobsworker ไม่ได้รับทำสัญชาติเวียดนาม)

ซึ่งหลักการพื้นฐานของแรงงานที่ทำตามเงื่อนไข MOU อย่างถูกต้อง สามารถอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ตามกฎหมาย 

ขั้นตอนเบื้องต้นในการทำ MOU ให้แล้วเสร็จของแรงงานต่างด้าว

การทำ MOU มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อนายจ้างต้องการมองหาแรงงานต่างด้าวจากประเทศต้นทางเพื่อนำเข้ามาทำงานตามความเหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องจากการระบุของข้อกฎหมาย อย่างไรก็ตามทั้ง 3 สัญชาติจะมีขั้นตอนบางประการที่แตกต่างกันเล็กน้อย รวมถึงอาจมีความยุ่งยากในเรื่องการเตรียมเอกสาร การดำเนินการ ระยะเวลา บวกกับปัจจุบันต้องใช้เวลากว่าจะแล้วเสร็จ 3-5 เดือน ขึ้นอยู่กับสัญชาติ แต่ทั้งนี้จะขออธิบายขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจภาพรวมได้ง่ายขึ้น

1. ทำการยื่น Demand Letter (หนังสือขอนำเข้าแรงงาน) ใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน

2. เอกสารจะถูกส่งไปยังสถานทูตของ 4 ประเทศ (แยกตามประเทศ) ในเมืองไทย 

3. มีการทำ Name List หรือบัญชีรายชื่อ (ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์)

4. หลังจากได้ Name List ให้ทำ ตท.2 ชำระค่า Work Permit ณ สถานที่จัดหางาน ใช้เวลา 7-14 วัน

5. กรมฯ มีการออกหนังสือไปยัง ตม. ใช้เวลา 7-14 วัน

6. มีการส่งหนังสือ Calling Visa ไปยังประเทศต้นทาง ใช้เวลา 7-14 วัน

7. แรงงานเดินทางมายังด่านตรวจ ตม. ของประเทศไทย ทำ Smart Card (ขึ้นทะเบียนแรงงาน) จากนั้นจึงตรวจลงตราวีซ่า ใช้เวลา 1 วัน

8. ตรวจโรคต้องห้าม จากนั้นก็สามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามายังประเทศไทยได้เลย

จากขั้นตอนเบื้องต้นในการทำ MOU ให้แล้วเสร็จนายจ้างหลายคนคงกำลังประเมินว่าเป็นเรื่องยุ่งยากมาก วิธีแก้ปัญหาคือ จ้างบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวก็มีบริการทุกขั้นตอนให้แบบเสร็จสรรพ สะดวก รวดเร็ว และยืนยันว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ไม่ต้องกังวลใจใด ๆ ทั้งสิ้น

การต่อ MOU 2 ปี หลังครบวาระ ทำยังไงบ้าง

ตามที่อธิบายไปว่าหลังนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ครั้งงแรกแรงงานสามารถอยู่อาศัยและทำงานได้ 4 ปี แต่เมื่อครบกำหนดแล้วยังต้องการอยู่ต่อก็สามารถต่อ MOU ยืดออกไปได้อีกครั้งละ 2 ปี รวม 2 ครั้ง 4 ปี ซึ่งขั้นตอนมีดังนี้

หลังจากต่ออายุใบอนุญาตทั้ง 2 เรียบร้อย ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการต่อ MOU ซึ่งสามารถทำได้ตามเงื่อนไขที่มติ ครม. ได้กำหนดเอาไว้

1. นายจ้างพาแรงงานมาตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่อนุญาตให้แรงงานสามารถตรวจสุขภาพได้

2. นายจ้างพาแรงงานไปดำเนินการต่อวีซ่าล่วงหน้า 45 วัน ก่อนหมดอายุ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตามพื้นที่ของตนเอง

3. แรงงานไปดำเนินการต่อ Work Permit ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนหมดอายุ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือตามเขตพื้นที่ (นายจ้างไม่ต้องพาไปก็ได้)

อย่างไรก็ตามสำหรับนายจ้างที่ไม่ค่อยมีเวลาแนะนำให้จ้างบริษัทจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพราะบริษัทสามารถดำเนินการให้ได้ทั้งหมด สะดวกกว่าหลายเท่า

การทำ MOU ให้แล้วเสร็จ มีผลดีอย่างไร

ไม่ว่านายจ้างและแรงงานต่างด้าวคนไหนก็ตามย่อมคาดหวังในการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงต่อเรื่องที่ไม่คาดคิด เช่น การถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ นายจ้างมีสิทธิ์โดนปรับเงิน จำคุก ตัวแรงงานถูกส่งกลับประเทศต้นทางและไม่สามารถกลับมาทำงานในเมืองไทยได้อีกจนกว่าจะครบกำหนด ดังนั้นการเลือกจ้างแรงงานเหล่านี้ภายใต้การทำ MOU ที่ถูกต้อง แล้วเสร็จด้วยดี ย่อมทำให้ทุกฝ่ายสบายใจ ไม่มีความกังวล สามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นกว่าเดิมด้วย

ยิ่งปัจจุบันนายจ้างไม่ต้องเสียเวลาทำตามขั้นตอน MOU ด้วยตนเองให้ยุ่งยาก เพราะสามารถจ้างบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดำเนินการให้ตั้งแต่ต้นจนจบ นายจ้างแค่เตรียมเอกสารเบื้องต้นตามที่บริษัทระบุเอาไว้ก็เพียงพอ ที่เหลือทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการให้แบบละเอียด ครบถ้วน การันตีถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานทุกคนมีใบอนุญาตอยู่อาศัยและทำงานได้จริง ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าเสียเวลา ต้นทุนเดินทางต่าง ๆ ยังไงก็คุ้มกว่าแบบไม่ต้องสงสัย หากธุรกิจใด อุตสาหกรรมไหน ต้องการแรงงานก็ลองติดต่อดูได้เลย ทางเลือกชั้นยอดทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายกว่าเคย

และถ้าหากธุรกิจใดสนใจจ้างแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย เน้นความสะดวกไม่ต้องยุ่งยากดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดด้วยตนเองทั้งเรื่องเอกสารและอื่น ๆ  Jobsworker ผู้ให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวครบวงจร พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อความถูกต้องและจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพแถมยังรวดเร็วกว่าแน่นอน